Overslaan en naar de inhoud gaan

Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

Aanpak

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. U mag uw kind tot 5 jaar zonder het te melden thuishouden.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

Door de kwalificatieplicht moet een jongere onderwijs blijven volgen. De jongere mag dit wel combineren met werken, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO.

Jongeren zijn tot hun 18e verjaardag leerplichtig. Daarna vallen ze onder het RMC.

Voorwaarden

Uw kind is verplicht om alle lessen op school te volgen. Wanneer dit niet wordt gedaan, zal school in gesprek gaan. Spijbelt uw kind of is het elke maand een aantal lessen niet aanwezig zonder een geldige reden, dan meldt school dat bij de leerplichtambtenaar.

Bij een melding wordt uw kind samen met zijn ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. U kunt dan uitleggen waarom uw kind (gedeeltelijk) niet naar school gaat. Dit kunnen verschillende redenen zijn. De leerplichtambtenaar gaat samen met uw kind, met zijn ouders/verzorger, school en/of een instantie op zoek naar een oplossing, waardoor het wel weer naar school kan. Soms is een alternatief traject beter. De leerplichtambtenaar kan dan besluiten om een vrijstelling te geven.

Gaat uw kind nog steeds niet naar school, terwijl er oplossingen bedacht zijn, dan kan de leerplichtambtenaar een waarschuwing of proces-verbaal geven.

Vanaf 16 tot en met het 18e jaar is uw kind kwalificatieplichtig tot het een startkwalificatie haalt. Dit is een VWO- diploma, een HAVO- diploma of een MBO- diploma op niveau 2, 3 of 4.

Haalt uw kind dit niet, dan is het tot zijn 23ste kwalificatieplichtig. Dit betekent dat uw kind niet meer verplicht 5 dagen in de week naar school hoeft. Het kan ook 1 dag in de week naar school en 4 dagen werken (bbl opleiding). De lessen die worden aangeboden moeten wel verplicht worden gevolgd. Wordt dit niet gedaan moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Jongeren zijn tot hun 18e verjaardag leerplichtig. Daarna vallen ze onder het RMC.

Heeft uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gezeten en heeft het als uitstroomprofiel arbeidsmarkt (werk) of dagbesteding, dan geldt de kwalificatieplicht niet.

Bijzonderheden

Hulp van RMC?

De letters RMC staan voor; Regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Uw kind is een voortijdig schoolverlater, als het zonder startkwalificatie (minimaal Havo/vwo- of MBO2 diploma) van school gaat.

RMC monitort en registreert voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. Daarnaast begeleiden en motiveren zij jongeren terug naar een opleiding om een startkwalificatie te behalen. Soms lukt het niet, om wat voor reden dan ook, om naar school te gaan. Dan gaan ze kijken of ze ergens anders mee kunnen helpen.