Overslaan en naar de inhoud gaan

Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

Aanpak

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. U mag uw kind tot 5 jaar zonder het te melden thuishouden.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

Door de kwalificatieplicht moet een jongere onderwijs blijven volgen. De jongere mag dit wel combineren met werken, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO.

Jongeren zijn tot hun 18e verjaardag leer- of kwalificatieplichtig. Daarna vallen ze onder het RMC.

Voorwaarden

Uw kind is verplicht om alle lessen op school te volgen. Wanneer uw kind dit niet doet, zal school in gesprek gaan. Spijbelt uw kind of is het elke maand een aantal lessen niet aanwezig zonder een geldige reden? Dan meldt school dat bij de leerplichtambtenaar.

Bij een melding wordt uw kind samen met ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. U kunt dan uitleggen waarom uw kind (gedeeltelijk) niet naar school gaat. Dit kunnen verschillende redenen zijn. De leerplichtambtenaar gaat samen met uw kind, ouders/verzorgers, school en/of een instantie op zoek naar een oplossing, waardoor het wel weer naar school kan. Soms is een alternatief traject beter. Indien er geen mogelijkheden zijn kan een leerplichtambtenaar besluiten om een vrijstelling te geven.

Gaat uw kind nog steeds niet naar school, terwijl er oplossingen mogelijk zijn? Dan kan de leerplichtambtenaar een waarschuwing of proces-verbaal geven.

Vanaf 16 tot en met het 18e jaar is uw kind kwalificatie plichtig tot het een startkwalificatie haalt. Dit is een VWO-, HAVO- of MBO- diploma op niveau 2, 3 of 4.

Indien jongeren nog geen startkwalificatie hebben behaald worden zij gevolgd door het RMC. Als uw kind op school zit en de aangeboden lessen niet volgt wordt uw kind door de school aangemeld bij het RMC.

Heeft uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gezeten? En heeft het als uitstroomprofiel arbeidsmarkt (werk) of dagbesteding, dan geldt de kwalificatieplicht niet.

Bijzonderheden

Mag ik mijn kind buiten de vakantie mee nemen op vakantie?

Nee, u mag uw kind niet buiten de schoolvakanties om van school houden. Gebeurt dat wel, dan kunt u een boete krijgen.

Soms kunnen gezinnen, door het werk van ouders, niet in de schoolvakantie op vakantie. U kunt dan toestemming vragen aan de directeur van de school. Dit kan alleen als u een beroep heeft dat seizoensgebonden is. Denk aan bijvoorbeeld de horeca of bloembollensector. U heeft dan te maken met piekdrukte in de schoolvakanties. Of u loopt een groot deel van uw inkomen mis. Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • Toestemming vragen moet minimaal 8 weken van te voren.
 • Er mag maximaal 1x 10 dagen vrij worden gegeven per schooljaar.
 • Niet de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • U kunt bewijzen dat u in geen enkele andere schoolvakantie 2 weken achtereen op vakantie kunt.

Mag mijn kind een dag missen voor een huwelijk of begrafenis?

Bij een begrafenis of een huwelijk kunt u toestemming vragen bij de directeur van de school. Heeft u een bijzondere gebeurtenis en wilt u langer dan 10 dagen vrij vragen? Dan moet u ook toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

U kunt vrijstelling aanvragen wanneer een kind niet naar school kan. Er zijn 3 soorten vrijstellingen mogelijk:

1. Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kinderen van 5 jaar

Met 5 jaar moet een kind naar school (leerplicht). Soms kan een kind het dan nog geen hele week volhouden. Een kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Als een kind dan niet naar school gaat, moet u dat wel melden bij de directeur. Is 5 uur in de week thuisblijven niet genoeg? Dan kunt u bij de directeur vragen of er nog 5 extra uren bij mogen. Totaal mag de vrijstelling niet meer dan 10 uur per week zijn.

2. Vrijstelling inschrijving op een school

Vanaf 5 jaar moet elk kind staan ingeschreven op een school. Is er om een bepaalde reden vrijstelling nodig, dan kunt u dat aanvragen bij de leerplichtambtenaar. Zo’n vrijstelling geldt dan voor 1 schooljaar.

Wanneer mag u zo’n vrijstelling aanvragen?

 • Bij ziekte of een stoornis, zoals psychische klachten, hiervoor is wel een verklaring van een arts nodig.
 • De school in de buurt heeft niet uw geloof.
 • Als de leerling in het buitenland naar school gaat, hiervoor moet u wel bewijs hebben.
 • U woont en werkt niet op 1 plek, bijvoorbeeld bij het circus of de kermis.

3. Met goede reden niet naar school

Soms zijn er momenten dat uw kind niet naar school hoeft. We noemen dat ‘geoorloofd schoolverzuim’. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte
 • huwelijk
 • begrafenis
 • vanwege het geloof
 • schorsing

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben?

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Je hebt dan een diploma havo, vwo, mbo 2 of hoger. De overheid wil dat zo veel mogelijk leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom is er na de leerplicht kwalificatieplicht.

Kun je vrijstelling krijgen van de kwalificatieplicht?

Dat kan alleen als uw kind:

 • Een diploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft. Uw kind kan dan een programma volgen dat past bij het niveau.
 • Op een speciale school zit omdat het zeer moeilijk leert of een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking heeft.
 • Op grond van de leerplichtwet een vrijstelling heeft gekregen waarbij er geen inschrijving nodig is voor een school.

Wat gebeurt er als uw kind zonder diploma van school gaat?

De gemeente krijgt een melding van school als uw kind stopt met een opleiding zonder startkwalificatie. De leerplichtambtenaar of de RMC medewerker gaat dan in gesprek met uw kind, met u, en school. We willen proberen om uw kind toch naar school te laten gaan.

Lukt dat niet? Dan kijken we wat dan beter is, werken of een combinatie van werken en school. Is uw kind ouder dan 18 jaar, dan hoeft u niet meer mee op gesprek. Soms is er hulp nodig van bijvoorbeeld jeugdzorg. Als het nodig is, worden zij ingeschakeld.

Is uw kind nog geen 18 en gaat het zonder geldige reden niet naar school? Dan kan er een boete worden gegeven.

Moet uw kind stage lopen bij een bol-opleiding?

Als de stage een onderdeel is van de opleiding dan moet uw kind ook stage lopen. Vaak is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Uw kind doet dan ervaring in de praktijk op.

Hulp van RMC?

De letters RMC staan voor; Regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Uw kind is een voortijdig schoolverlater, als het zonder startkwalificatie (minimaal Havo/vwo- of MBO2 diploma) van school gaat.

RMC monitort en registreert voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. Daarnaast begeleiden en motiveren zij jongeren terug naar een opleiding om een startkwalificatie te behalen. Soms lukt het niet, om wat voor reden dan ook, om naar school te gaan. Dan gaan ze kijken of ze ergens anders mee kunnen helpen.

Voor vragen kunt u mailen of uw vraag stellen via het formulier onder de oranje button.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie