Aan het werk met een arbeidsbeperking

Als u door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen, kunt u een 'Indicatie banenafspraak' of 'Indicatie beschut werk' krijgen. U komt dan in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak of een beschutte werkplek. Als u een arbeidsbeperking hebt, kunt u begeleiding krijgen bij het vinden van werk en bij het werk zelf. De beoordeling arbeidsvermogen wordt gedaan door het UWV. Neem hiervoor contact op met uw consulent.

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers voor de afgesproken extra banen zorgen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers kunnen met uw burgerservicenummer zien of u in het doelgroepregister staat. En of u dus meetelt voor de banenafspraak.

Indicatie beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Indicatie banenafspraak

Als u door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen, kunt een 'Indicatie banenafspraak' krijgen. U komt dan in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen de overheid en werkgevers. Zij hebben afgesproken dat werkgevers voor extra banen zorgen voor mensen met een ziekte of handicap.

Wat kan er worden ingezet

  • Jobcoach
  • Loonkostensubsidie
  • No-riskpolis
  • Loonkostenvoordeel
  • Werkplekaanpassing