Overslaan en naar de inhoud gaan

Zo onderhouden wij onze bermen en sloten

In Hollands Kroon hebben wij veel wegbermen en sloten in beheer. Deze worden onderhouden door de aannemers Vermaire en KZ.

Maaien bermen

In het voorjaar (begin mei) wordt gestart met een veiligheidsronde. Dan worden langs de wegen de zichthoeken en kruisingen gemaaid. Langs de hoofdwegen wordt ook een strook van ongeveer twee meter langs de weg gemaaid. In de zomer (juli) volgt een volledige maaironde waarbij alle bermen worden gemaaid. Een groot deel van het maaisel wordt afgevoerd. Deze volledige maaironde wordt herhaald in het najaar (september).

Onderhoud sloten en greppels

Het jaarlijkse onderhoud aan sloten en greppels is in het najaar. Daarmee voldoen we aan de eisen van het Hoogheemraadschap om voor 15 oktober de watergangen schoon op te leveren. Een deel van het maaisel wordt gebruikt om de bodem te verbeteren.

Flora en fauna

Onze opdrachtnemer heeft de plicht om te werken volgens bepaalde gedragscodes en de Wet Natuurbescherming als het gaat om de flora en fauna. Daardoor worden bepaalde plantensoorten, insecten, vogels en kleinere zoogdieren zo min mogelijk gestoord. Bij vogels speelt dit vooral tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli). Het maairegime is daar grotendeels op afgestemd.

Ongewenste begroeiing

Sommige begroeiing, zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en bepaalde distelsoorten, kunnen zorgen voor overlast en worden door ons zo snel mogelijk verwijderd. Als u deze soorten tegenkomt, kunt u dit melden via de Fixi-app.

Japanse Duizendknoop
Japanse Duizendknoop
Reuzenberenklauw
Reuzenberenklauw

Chat met Sophie

Ă—
Chat met Sophie