Zo onderhouden wij onze bermen en sloten

In Hollands Kroon hebben we veel wegbermen en sloten in beheer. Hoe deze worden onderhouden leest u in dit bericht.

Maaien bermen

In het voorjaar (begin mei) wordt gestart met een veiligheidsronde. Hierbij worden langs de wegen de zichthoeken en kruisingen gemaaid. Langs de hoofdwegen wordt ook een strook van ca. 2 meter langs de weg gemaaid. In de zomer (juli) volgt een volledige maaironde waarbij alle bermen worden gemaaid en ook een groot deel van het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd. Deze volledige maaironde wordt herhaald in het najaar (september).

Onderhoud sloten en greppels

Het jaarlijkse onderhoud aan de sloten en greppels vindt plaats in het najaar. Daarmee voldoen we aan de eisen van het hoogheemraadschap om voor 15 oktober de sloten en greppels schoon op te leveren. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt tevens verwerkt tot bodemverbeteraar.

Herstellen bermen

gemaaide berm

De afgelopen winter zijn wederom diverse bermen kapotgereden en verkeren in slechte staat. Samen met de opdrachtnemer gaan we aan de slag om deze slechte bermen te herstellen. Deze werkzaamheden worden in het voor- en najaar uitgevoerd. Het is belangrijk dat iedereen, ook bestuurders van grote landbouwvoertuigen, op een juiste wijze de weg gebruiken en de bermen links laten liggen. Dat is wel zo veilig en voorkomt hoge herstelkosten.

Flora en fauna

Onze opdrachtnemer heeft de plicht om te werken volgens bepaalde gedragscodes en de Wet Natuurbescherming als het gaat om de flora en fauna. Daarmee worden bepaalde plantensoorten, insecten, vogels en kleinere zoogdieren zo min mogelijk verstoord. Bij vogels speelt dit vooral tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli). Het maairegime is daar grotendeels op afgestemd. Indien nodig vindt er een extra inventarisatie plaats en worden de werkzaamheden daarop afgestemd.

Ongewenste begroeiing

Sommige begroeiing, zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en bepaalde distelsoorten, kunnen zorgen voor overlast en worden door ons zo snel mogelijk verwijderd. Als u deze soorten tegenkomt kunt u dit melden via de Fixi-app.

Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop

Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw