Verkiezingsprogramma's politieke partijen GR18

De verkiezingsprogramma's van de politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Algemeen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.

CDA

Het CDA is dé partij van de samenleving; het is een brede middenpartij, die de inwoners van Hollands Kroon centraal stelt en als geen ander de balans weet te vinden tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Daarom heeft het verkiezingsprogramma de titel: Ruimte aan de samenleving.

De kandidaten zijn allemaal geworteld in de samenleving van Hollands Kroon en zijn betrouwbaar, deskundig en ervaren.

Speerpunten van het CDA voor de komende periode:

 • Ruim baan voor eigen initiatief van inwoners en bedrijven.
 • Snelle afhandeling van vragen, verzoeken en klachten.
 • Dienstverlening: zowel persoonlijk, dichtbij als digitaal.
 • Een goed onderhouden en geen verrommeling van de openbare ruimte.
 • Wie zorg nodig heeft, krijgt die ook!
 • Het behoud van zelfstandige zwembaden in de 4 kernen.
 • Woningbouw naar behoefte in grote en kleine kernen.
 • Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen, met oog voor omgeving.
 • Een duurzame en sterke agrarische sector en visserij.
 • Lastendruk beperken; inflatiecorrectie is leidend.

Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op www.CDAHollandsKroon.nl.

ChristenUnie

Verkiezingsprogramma: Hart voor Hollands Kroon

De ChristenUnie vindt dat er meer starterswoningen moeten komen, maar ook betere en goed bereikbare seniorenwoningen. Nu moeten woningzoekenden lang op een passende woning wachten; dat moet anders.

Snel internet is noodzaak voor bedrijven, inwoners en gemeente. Waar alleen digitaal werken niet gewenst is, zorgt de gemeente voor informatie op papier, via de telefoon of in een persoonlijk gesprek.

Onderwijs en (sport)voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn. Initiatieven als de Sportcampus en de HOZE-groep (zwembaden) moeten ondersteuning krijgen. Ook het onderhoud van openbaar groen moet veel beter; de ChristenUnie wil samen met inwoners zoeken naar oplossingen.

Ieder kind moet kunnen sporten; als daar thuis geen geld voor is, dan moet dat met het Kindpakket mogelijk gemaakt worden. Voor degenen die niet mee kunnen komen, moet er een solide sociaal vangnet zijn. Wijkteams moeten weer onafhankelijk worden, zodat commercie geen rol kan spelen in het toewijzen van zorg.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie

D66

Verkiezingsprogramma: Buitengewoon Hollands Kroon

Hollands Kroon is een gemeente met een buitengewoon karakter. Een parel op een steenworp van de Randstad. Dat buitengewone karakter vraagt om bijzonder bestuur. Onze gemeente heeft ruimte in overvloed, mooie natuur en inwoners die zich nauw verbonden voelen met hun omgeving. De kansen van onze gemeente zijn uniek in Nederland en vragen om een gemeente die ze oppakt,lokale initiatieven omarmt,stimuleert en faciliteert. Tegelijkertijd brengt dat buitengewone karakter ook buitengewone problemen met zich mee. Zo is het in onze dunbevolkte gemeente lastig om voorzieningen op peil te houden. Dat leidt soms tot moeilijke keuzes en lastige besluiten. In de aanpak van deze problemen onderscheiden de partijen in Hollands Kroon zich. D66 is bij uitstek de partij die het algemeen belang verdedigt. Zo let D66 op de belangen van jong tot oud, van alle inwoners van de 22 dorpskernen of ze nu in loondienst werken, een beperking hebben of ondernemer zijn.

D66 vindt deze onderwerpen voor Hollands Kroon extra belangrijk:

1. Inwoners baas in eigen gemeente

 • De gemeente steunt actief ideeën en initiatieven van inwoners en werkt met hen samen.
 • De gemeenteraad wordt weer een volwaardige vertegenwoordiging van inwoners.

2. Beleid is afgestemd op de buitengewone positie van Hollands Kroon.

 • De ligging en ruimte gebruiken voor economische groei.
 • Inwoners veel vrijheid geven bij de inrichting van hun omgeving.
 • Betaalbaar houden van voorzieningen op lange termijn door sober uitgavenbeleid, concentratie voorzieningen in de 4 grote kernen en waar mogelijk samen met buurgemeenten.

3. Inwoners inspireren en aansporen om een leven lang actief betrokken en vitaal te blijven.

 • Uitbouwen van cultuur-, recreatie- en sportvoorzieningen.
 • Concentreren van educatieve onderdelen in centra voor kinderen van 2 tot 18 jaar.

Verkiezingsprogramma D66

GroenLinks

Verkiezingsprogramma: Groen in de Kop

Het kan anders, het moet anders, ook in Hollands Kroon. GroenLinks wil onze mooie gemeente voor de huidige inwoners en voor de volgende generaties mooi houden. Wij zetten ons in voor een groene, sociale en open gemeente, waarin jong en oud fijn wonen, in een gezonde leefomgeving en waar wij houden van de natuur, rekening houden met het klimaat en goed zorgen voor dieren. Een gemeente waar voor iedereen plek is, waar wij goede zorg geven aan onze kwetsbare inwoners en waar wij gastvrij zijn voor mensen in nood. GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid. GroenLinks wil Hollands Kroon veranderen, samen met jou.

Verkiezingsprogramma GroenLinks

LADA

Verkiezingsprogramma: De inwoner aan zet

In de gemeente draait het om de inwoners. Zij moeten zeggenschap krijgen. Raad en gemeente moeten dienstbaar zijn aan de inwoners.

LADA wil van de coalitievorming af en bepleit een raadsprogramma. De hele raad stelt een programma op hoofdlijnen vast, mede vorm gegeven door de samenleving. De raad moet durven loslaten om inwoners in hun eigen kracht te zetten. Met een dorpsbegroting gaan inwoners zelf beslissen hoe het budget, bestemd voor hun dorp of wijk, wordt besteed. Met een raadgevend referendum kunnen inwoners zich uitspreken over conceptraadsbesluiten.

De vaste balie in Anna Paulowna is voor veel inwoners te ver en moeilijk bereikbaar. De vaste balie moet vervangen worden door een mobiele balie die in de hele gemeente inzetbaar is. De gemeente komt naar u toe. De gemeente steunt actief initiatieven van inwoners om deze te realiseren.

Verkiezingsprogramma LADA

O.H.K.

Naar het idee van Onafhankelijk Hollands Kroon is er veel mis gegaan en gaat er nog steeds veel mis binnen de gemeente Hollands Kroon. Er moeten veel zaken beter en anders geregeld worden. Om dat allemaal te verwerken in een verkiezingsprogramma zou een lijvig document opleveren, met als gevolg een onleesbaar document. Daarom heeft O.H.K. gekozen voor een 10-punten plan. Deze punten zijn in willekeurige volgorde geplaatst en geven een duidelijk beeld van de koers die Onafhankelijk Hollands Kroon voor ogen heeft.

Het 10-punten plan:

 •  1. Commissie vergaderingen terug
 •  2. Burgers Centraal
 •  3. Behoud voorzieningen in alle kernen
 •  4. Onafhankelijk!
 •  5. Praat van de straat in de raad
 •  6. Stimulering lokale ondernemers
 •  7. Toerisme vanuit de ondernemers
 •  8. Meer controle politiek (uitgaven en ambtelijk apparaat)
 •  9. Huisvesting
 • 10.Zorg en welzijn

Op onze website is het 10-puntenprogramma voorzien van een korte toelichting. 

Verkiezingsprogramma Onafhankelijk Hollands Kroon.

PvdA

De PvdA staat voor: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en solidariteit. Daarbij staat het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.

 • Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er een van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap.
 • Een plaats waar kinderen onbevreesd opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn en vooruit te komen.
 • Inwoners van Hollands Kroon verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur voor iedereen bereikbaar en betaalbaar.
 • Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien in het eigen bestaan en een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen.
 • Een prettige, groene en veilige woonomgeving vormt de basis om je thuis te voelen
 • De gemeente of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken.

Verkiezingsprogramma PvdA

Seniorenpartij Hollands Kroon

Verkiezingsprogramma: Oud en jong, iedereen telt mee, iedereen doet mee

De Seniorenpartij Hollands Kroon is een lokale politieke partij die de verantwoordelijkheid wil nemen voor goede zorg voor alle kwetsbare groeperingen.

Ze wil midden in de samenleving staan. Burgerparticipatie is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij willen dat de inwoners mee kunnen denken over hun woon- en leefomgeving en op die manier de leefbaarheid in deze gemeente vergroten. De gemeente faciliteert.

De Senioren Hollands Kroon maakt zich sterk voor een gespreide woningbouw. Wonen in je eigen dorp.

Onze gemeente kent een gezond economisch klimaat. Van belang is dat er de komende periode gewerkt wordt aan het dreigende tekort van geschoold personeel. Goed aansluitende scholingsmogelijkheden in de regio van groot belang. Evenals bereikbaarheid via adequaat openbaar vervoer .

Goede recreatieve mogelijkheden zijn van belang voor de eigen inwoners, maar ook voor het toerisme. Deze economische bedrijvigheid wordt steeds belangrijker voor Hollands Kroon.

Verkiezingsprogramma Seniorenpartij Hollands Kroon.

VVD

Verkiezingsprogramma: Koersen op kwaliteit

Wie VVD stemt, kiest voor Doen! De kernboodschap in ons programma is: groei en ontwikkeling. Extra woningbouw, nieuwe werklocaties voor het MKB en een vitaal platteland, dat goed bereikbaar is. Mobiliteit heeft onze speciale aandacht. Het VVD-beleid voorkomt dat ons gebied een krimpregio wordt. Nieuwe werkgelegenheid stimuleert dat meer mensen hier komen wonen. Dat is goed voor de winkels, sportclubs en scholen. Groei draagt bij aan het levend houden van onze dorpen. Om die ambities te verwezenlijken werken we achter de schermen aan het optimaliseren van de ambtelijke organisatie. Belangrijk is het contact tussen organisatie, B&W en gemeenteraad. Geen euro de deur uit zonder goedkeuring van de raad. Uiteraard zien we scherp toe op het laag houden van belastingen en heffingen. Uw stem is belangrijk voor ons draagvlak. Voor de Tweede Kamer kozen 8000 inwoners van Hollands Kroon voor de VVD. Dat maakte ons de grootste. Daar gaan we weer voor.

Verkiezingsprogramma VVD