Zo onderhouden wij onze bermen en sloten

In Hollands Kroon beheren we ongeveer 400 hectare aan wegbermen, bijna evenveel als 500 voetbalvelden. Daarnaast onderhouden we ook 500 kilometer aan wegsloten (een sloot naast een weg of rijbaan).

De bermen en de sloten worden onderhouden door onze aannemer: Van Bodegom uit Wieringerwerf. En dat doen we sinds kort anders dan u gewend bent. Binnen én buiten de bebouwde kom werken we stap voor stap toe naar meer bloemrijke bermen. Met meer ruimte voor wilde inheemse planten en bestuivende insecten zoals bijen, zweefvliegen en vlinders.
 

Tussen 15 mei en 15 juni maaien we alleen op veiligheid

Langs de drukke gemeentelijke wegen wordt de eerste meter langs de weg en alle zichthoeken en kruisingen gemaaid. 

In de maand juli volgt een volledige maaironde

Maaien van bermen

Hierbij worden de bermen langs alle gemeentelijke wegen gemaaid. Een deel van de bermen (ongeveer 50%) wordt ecologisch beheerd. Hier wordt het gras gemaaid en enkele dagen later geruimd. Zo geven we planten en dieren die zich tussen het gras wonen een betere kans om te overleven en ontstaat er een meer diverse begroeiing.

Onze aannemer gaat vooruitstrevend om met het vrijkomend maaisel. Een deel hiervan wordt gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld isolatiepanelen. Een ander deel wordt verwerkt in een vergister voor het omzetten naar duurzame energie.

In de maand september wordt deze volledige maaironde herhaald

Daarnaast worden dan ook de wegsloten en greppels meegenomen. Daarmee voldoen we aan de eisen van het Hoogheemraadschap. Het onderhoud van de sloten en watergangen in de dorpen wordt verder uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Waarom ecologisch beheren van de bermen?

Planten en dieren kunnen niet zonder elkaar bestaan. En ook wij hebben ze nodig: wereldwijd is ongeveer 70% van ons voedsel zoals groenten en fruit afhankelijk van de bestuiving door insecten. Als dit systeem verstoord raakt, komen er grote problemen op ons af. Bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, maar ook als het gaat om plagen, ziekten, het klimaat en grondstoffen. Hoe meer soorten planten en dieren, bomenrijen, bermen, bossen en sloten, hoe meer ruimte de natuur krijgt. En dat is weer goed voor ons allemaal. Wel zo fijn, toch?

Onze aannemer heeft de plicht om te werken volgens bepaalde gedragscodes en de Wet Natuurbescherming voor het beschermen van de natuur. Zo worden bepaalde plantensoorten, insecten, vogels en kleinere zoogdieren zo min mogelijk verstoord. Bij vogels speelt dit vooral tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli). Het maaien is daar grotendeels op afgestemd. Daarnaast is onze aannemer kleurkeur gecertificeerd. Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. 

Diverse bermen langs onze wegen worden regelmatig kapotgereden

Of ze liggen soms te hoog waardoor het water niet goed van de weg af kan stromen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Samen met onze aannemer gaan we de komende maanden aan de slag om deze slechte bermen te herstellen. Zie ook het bestand; inventarisatie te hoge bermen. Het is belangrijk dat iedereen op een goede manier de weg gebruikt. En dus niet in de berm rijdt, tenzij er grasbetontegels liggen. Dat is wel zo veilig en ook beter voor de natuur.

Meld ongewenste begroeiing via Fixi!

Sommige begroeiing, zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en bepaalde distelsoorten, kunnen zorgen voor overlast. Als u deze soorten tegenkomt kunt u dit melden via de Fixi-app. Dan worden ze door onze aannemer zo snel mogelijk verwijderd.