Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek huisvestingslocaties buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland op stoom

Het onderzoek naar het vinden van geschikte huisvesting locaties voor buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland, raakt op stoom. Zo is er de afgelopen periode online gesproken met belanghebbenden. Van 16 februari tot en met 15 maart zijn inwoners en ondernemers van onder andere Hollandse Kroon aan zet. In een online vragenlijst van de provincie Noord-Holland kan worden ingevuld wat zij geschikte plekken vinden om buitenlandse werknemers te huisvesten.

Zoektocht

De zoektocht draait om het vinden van 10 – 20 locaties, voor in totaal 3000 vaste logiesplekken. Sinds half januari zijn er drie online bijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten waren met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties zoals dorps- en wijkraden, huisvesters, uitzendbureaus, bedrijven en boeren. Uit deze gesprekken bleek dat de spoed van de huisvestingsvraag hoog is.

Wens voor meer buitenlandse werknemers

Het bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland wil graag meer buitenlandse werknemers.

“Buitenlandse werknemers zijn van grote waarde voor de economie van de Kop van Noord-Holland. Nu en ook in de toekomst. Daar hoort dan natuurlijk bij dat zij goed wonen. De stappen die we nu zetten, dragen daar actief aan bij,” zegt Cees Loggen, gedeputeerde Wonen van provincie Noord-Holland.

Het bedrijdsleven vraagt aandacht voor meerdere dingen: kleinschalige huisvestingslocaties bij agrarische bedrijven, middelgrote locaties en grotere locaties op of dichtbij bedrijventerreinen. Ook het zoeken van locaties bij de dorpen en steden is besproken. Maatwerk is belangrijk waarbij sociaal-maatschappelijke onderdelen zoals leefbaarheid en kwaliteit van leven ook meetellen.

De resultaten van de bijeenkomstenzijn verwerkt in de volgende stap: de online vragenlijst.

Vragenlijst

Nu is het de beurt aan inwoners en ondernemers van Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. Hoe denkt uover deze huisvestingsvraag? Waar ziet u kansen?

Denk mee over geschikte woonplekken en waar deze aan moeten voldoen. De online vragenlijst is in te vullen van 16 februari tot en met 15 maart. Het invullen van deze vragenlijst kan in: Google Chrome, Microsoft Edge of FireFox.

Provincie Noord-Holland verwacht het onderzoek in april af te ronden.

Samenwerking

De provincie Noord-Holland is met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen een onderzoek gestart. Het onderzoek gaat naar nieuwe locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Buitenlandse werknemers komen vooral uit Midden- en Oost-Europa. Zij werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Lichamelij werk dat de meeste Nederlanders liever niet doen.

Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. Er zijn nu 3000 te weinig logiesplekken in deze regio. Onderzoek laat zien dat deze vraag in de toekomst alleen maar groeit. Veel buitenlandse werknemers wonen nu op plekken die daarvoor niet geschikt of bedoeld zijn. Met vaak overlast tot gevolg. Dat is een situatie die voor niemand ideaal is.

Planning

Januari 2021

Locatieonderzoek: eisen zoeklocaties bepalen
Samen met vertegenwoordigers van organisaties.

Half februari t/m half april 2021

Locatieonderzoek: zoeken naar mogelijke locaties
Samen met inwoners en andere organisaties door middel van online vragenlijst.

Maart/april 2021

Locatieonderzoek: locatieanalyse
Bureau Sweco (voert het locatieonderzoek uit) vult de groslijst van locaties aan. Dit alles evert een overzicht op van 10 tot 20 kansrijke locaties.

Vanaf voorjaar 2021

Hoe het verder gaat
Vanuit de kansrijke locaties starten de processen om deze locaties planologisch mogelijk te maken.

1e kwartaal 2021

Gedeputeerde Staten-besluit over een startnotitie Provinciaal Inpassingsplan
Provinciale Staten worden hierover actief geïnformeerd.

 

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie