Drie kopgemeenten sluiten overeenkomst met zes samenwerkende partijen voor Nieuwe wet inburgering

De gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen sluiten een contract met zes samenwerkende partijen voor de uitvoering van het vernieuwde inburgeringsstelsel. Vanaf 1 januari 2022 gaat de Nieuwe wet inburgering in. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De winnaar van de aanbesteding is een zestal samenwerkende organisaties met ROC-Kop van Noord- Holland als penvoerder. Zij voeren de opdracht uit samen met Vluchtelingenwerk, Mee&deWering, Fiolet taaltraining, Pro bedrijven en Agros.

Doel van de nieuwe wet

Het doel van de nieuwe wet is om mensen die moeten inburgeren zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Het liefst via betaald werk. Nieuwe inwoners van buiten Europa met een verblijfsvergunning noemt de overheid inburgeraars. De gemeente is in de nieuwe wet verantwoordelijk om de inburgeraar hierbij te helpen.

Aanbesteding

Eind augustus 2021 hebben de gemeenten de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel samen aanbesteed. Ze besloten een samenwerkingsverband van organisaties in te kopen, die met elkaar één pakket van inburgeringsvoorzieningen aanbieden. Dit is uniek. Andere gemeenten kochten volgens de traditionele manier in en hielden taal en participatie gescheiden. De drie kopgemeenten maakten wel de koppeling tussen taal en participatie. Hiermee sluiten zij goed aan bij de kern van de nieuwe wet. Daarnaast zoeken de ingekochte partijen ook de samenwerking met andere organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld lokale vrijwilligersorganisaties en leerwerkbedrijven.

Onderwijsroute

De gemeenten kochten alle leerroutes in, behalve de Onderwijsroute. Deze wordt bovenregionaal ingekocht. Hierin werken de drie regio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland samen. De voorbereidingen op deze aanbesteding lopen nog. Deze voorbereidingen hebben vertraging opgelopen door (landelijke) discussie over de kostprijs en de hoogte van de beschikbare middelen voor de Onderwijsroute.

Meedoen in de samenleving

Het uitgangspunt van de Nieuwe wet inburgering is dat inburgeraars zo snel mogelijk en volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving. Bij voorkeur via betaald werk. In een persoonlijk plan (het PIP, Persoonlijk plan Inburgering en Participatie) legt de gemeente vast op welke wijze en binnen welke leerroute de inburgeraar aan haar of zijn inburgeraarsplicht moet voldoen. Daarbij staat het leren van de taal gecombineerd met participatie centraal zodat een inburgeraar zelfredzaam wordt. Het is de bedoeling dat inburgeraars een zo hoog mogelijk niveau behalen, het liefst niveau B1. En dat zij kennis hebben van de Nederlandse maatschappij.

Mooie uitkomst

De drie gemeenten zijn blij met deze uitkomst en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Woensdagochtend 17 november is de aanbesteding definitief gegund.

Dit zegt de betrokken wethouder over de samenwerkende partijen:

Mary van Gent, wethouder Hollands Kroon: “Ik ben blij dat we partijen hebben gevonden die gezamenlijk een inburgeringsaanbod hebben ontwikkeld dat bestaat uit meer dan alleen taal leren. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat deze partijen ervoor gaan zorgen dat onze nieuw inwoners goed kunnen inburgeren. Op deze manier kunnen ze snel en volwaardig meedoen in de Noordkop.”