Collegeprogramma en begroting 2019 – 2022: ‘Het kán in Hollands Kroon’

‘Het kán in Hollands Kroon’. Dat is de titel van het collegeprogramma en de begroting van Hollands Kroon. Het college ziet concrete kansen om onze samenleving nieuwe impulsen te geven; in bevolkingssamenstelling, woonkwaliteit, economische structuur en landschappelijke kwaliteit. Zonder in te leveren op het sociaal domein, wordt de komende vier jaar ingezet op extra budget voor de andere domeinen. Hiermee versterkt het vestigingsklimaat (wonen en werken), de openbare ruimte en de dienstverlening. Dat dit financieel mogelijk is, blijkt uit de begroting 2019 die op 6 november door de raad vastgesteld is.

Sluitend

Uitleg over de begroting in de vorm van een infographic

De begroting 2019 sloot af met een positief saldo van € 867.250,-. Hierbij worden alle wettelijke taken uitgevoerd en hebben autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen waar we als gemeente geen invloed op hebben) een plek gekregen. Daarnaast zijn er structurele en incidentele noodzakelijkheden en wensen door gemeenteraad toegekend. Deze kosten hebben betrekking op verschillende onderdelen uit de vier programma’s en hebben tot gevolg dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is.

Collegeprogramma en Begroting 2019

De stukken zijn in te zien via de agenda van de raadsvergadering.