College stelt grondprijzen 2019 vast

Ieder jaar stelt het college richtlijnen op voor het vaststellen van de grondprijzen die wij hanteren. De grondprijs is afhankelijk van de functie waarvoor een bepaald stuk grond wordt verkocht. Deze functies worden in de zogenoemde 'grondprijzenbrief' uitgelegd. Deze brief is te downloaden bij dit bericht in het blok Zie ook.

Reële marktprijs

Het uitgangspunt is dat de grondprijs marktconform wordt bepaald, zodat we een reële marktprijs ontvangen. Dit voorkomt dat de afnemer van de grond indirect via de grondprijs wordt gesubsidieerd. Afhankelijk van de functie hanteren wij een bepaalde grondprijsmethodiek.

Transparante richtlijnen

Door jaarlijks vast te stellen richtlijnen informeert het college de gemeenteraad en externe partijen op transparante wijze over de relevante marktontwikkelingen en het grondprijsbeleid. De richtlijnen geven het kader aan waarbinnen de grondprijsonderhandelingen plaatsvinden.

Maatwerk voor specifieke gevallen

Voor specifieke gevallen kunnen wij kiezen voor maatwerk. Op dat moment wordt afgeweken van de vastgestelde richtlijnen en/of prijzen. Bijvoorbeeld als een ontwikkeling niet gerealiseerd kan worden binnen de gestelde kaders, maar wel een meerwaarde oplevert voor de gemeente. Het college neemt hierover het besluit. Het college legt hierover tussentijds en achteraf verantwoording af aan de gemeenteraad.