Wet openbaarheid van bestuur en Wet hergebruik overheidsinformatie

Wilt u verslagen, rapporten of andere documenten van de gemeente inzien die (nog) niet openbaar zijn? Of wilt u hier (digitale) kopieën van hebben? Dan kunt u een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u gevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wij mogen niet alles openbaar maken, zie hiervoor de Wob op overheid.nl.

Let op

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek ziet namelijk alleen op openbaarmaking van informatie zodat iedereen daar kennis van kan nemen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) gaat verder dan openbaarmaking, de informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

Aanpak

Uw Wob- of Who-verzoek kunt u op de volgende manieren indienen:

 • digitaal via de oranje button Wob-verzoek waarbij u moet inloggen met DigiD of E-herkenning. Ook is het mogelijk bijlagen mee te sturen.
 • digitaal via het formulier Who in het groene blok. Ook hier moet u inloggen met DigiD of E-herkenning. Ook is het mogelijk bijlagen mee te sturen.
 • Per post, zie verder onder het kopje bijzonderheden.
 • Wob-verzoeken of Who-verzoeken die op een andere elektronische wijze worden ingediend, bijvoorbeeld rechtstreeks per e-mail, worden als niet verzonden beschouwd.

U krijgt altijd een ontvangstbevestiging.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan;
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen;
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager.

Kosten

Wij verstrekken de informatie digitaal. Dat is gratis. Als u informatie op papier wilt, moet u dat aangeven. Dat kost geld:

 • minder dan 6 kopieën:€ 0,00
 • 6 tot 13 kopieën: € 4,50
 • 14 of meer kopieën per kopie: € 0,35

Als u informatie op papier wilt, kunt u dat aangeven in uw aanvraag.

Levertijd

De beslistermijn is hetzelfde voor zowel een Wob-verzoek als een Who-verzoek. De gemeente heeft 4 weken de tijd, na ontvangst van uw verzoek, om te beslissen. De termijn kan met betrekking tot de Wob eenmalig met 4 weken worden verlengd. Met betrekking tot de Who kan de termijn eenmalig met 2 weken worden verlengd.

Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met de beschikking van uw verzoek, kunt u daartegen binnen 6 weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk of online een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets.

Voorlopige voorziening

Zolang er nog niet over uw bezwaarschrift is besloten en deze beschikking nog niet in werking moet treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht).

Bijzonderheden

U kunt uw Wob- en/of Who-verzoek ook schriftelijk (per post) indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon. U kunt dit sturen naar het volgende adres:

Gemeente Hollands Kroon
t.a.v. team GKB/Wob-coördinator
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Uw Wob-verzoek moet het volgende bevatten:

 • uw naam, adresgegevens en uw handtekening;
 • datum;
 • vermelden dat het een Wob-verzoek betreft;
 • zo specifiek mogelijk beschrijven welke documenten u openbaar wil maken en eventueel de periode;
 • op welke wijze u de documenten wil ontvangen, zie onder het kopje voorwaarden.

Uw Who-verzoek dient het volgende te bevatten:

 • uw naam, adresgegevens en uw handtekening;
 • datum;
 • vermelden dat het een Who-verzoek betreft;
 • zo specifiek mogelijk beschrijven welke informatie u wil hergebruiken en eventueel de periode;
 • op welke wijze u de informatie wil ontvangen.