Bezwaar maken

Soms nemen wij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. U kunt ook een bezwaar maken tegen een WMO beschikking.

Aanpak

Onderaan het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. In een besluit staat vaak het telefoonnummer van een medewerker of afdeling. U kunt dit nummer eerst bellen voor meer informatie of om eventuele problemen te bespreken. Als u belt heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van het besluit blijven gelden tijdens de procedure. Telefonisch contact kan in sommige gevallen een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

U kunt online bezwaar maken. Hiervoor logt u eerst in met uw DigiD via de oranje button 'bezwaar maken' op deze pagina. Hierna vult u uw gegevens in waarom en waartegen u bezwaar maakt. Ook is het mogelijk bijlagen mee te sturen. Vervolgstappen:

 • u krijgt altijd een ontvangstbevestiging;
 • in de meeste gevallen wordt u door ons gebeld, dit is afhankelijk van de bezwaarprocedure. Samen met u wordt dan het geschil bekeken en onderzoeken we of er een oplossing mogelijk is zónder hoorzitting;
 • is er geen oplossing mogelijk dan volgt in de meeste gevallen een hoorzitting. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging;
 • wanneer het horen plaatsvindt door de Commissiebezwaarschriften, wordt er binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaarschrift genomen. Als het nodig is, kunnen we deze termijn één keer met 6 weken verlengen. Wanneer u bezwaar indient tegen leges, WOZ en belasting is de termijn 6 weken wanneer het horen plaatsvindt door een medewerker van de gemeente. De genoemde termijnen starten vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Informele aanpak

Er is een formele bezwaarprocedure voor de behandeling van een bezwaarschrift, maar u kunt er ook voor kiezen om (eerst) een informeel gesprek te voeren. Wij gaan graag met u in gesprek om uw bezwaar te bespreken. Na ontvangst van uw bezwaarschrift wordt er telefonisch contact met u opgenomen om te vragen of u open staat voor een informeel gesprek.

Bezwaar aanvullen

Heeft u al een bezwaar ingediend en vragen wij u om een aanvulling, dan kunt u het doen via de button 'Bezwaar aanvullen'. Nadat u met DigiD bent ingelogd, kunt u de aanvulling doen.

Hoorzitting

Heeft het gesprek niet tot een oplossing geleid? Dan nodigen wij u uit voor een hoorzitting van de commissiebezwaarschriften. Nadat de hoorzitting is geweest geeft de commissie bezwaarschriften advies aan het college. Daarna neemt het college een beslissing op uw bezwaar.

Bezwaarschriften waarbij ambtelijk gehoord wordt zijn: de Participatiewet, IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Ambtelijk horen betekent dat u een gesprek heeft met een medewerker van de gemeente die niet betrokken is geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent.

Voorwaarden

Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’. U leest in het besluit hoe u dit kunt doen.

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In het beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaar. In het besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat te nemen. Het mag wel. Ook hier geldt dat het besluit van de gemeente geldig blijft tijdens de beroepsprocedure.

Bent u het niet eens met het besluit van de rechter? Dan kunt u binnen 6 weken in hoger beroep gaan. U leest in de uitspraak van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.

Bijzonderheden

U kunt ook schriftelijk (per post) bezwaar maken. Op het besluit staat het adres waar u dit naartoe kunt sturen. Kunt u het adres niet vinden? Stuur uw bezwaarschrift dan naar het volgende adres:

Gemeente Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Wat staat er in uw bezwaarschrift?

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • uw emailadres
 • datum van het bezwaarschrift
 • reden(en) van bezwaar
 • uw handtekening
 • voeg een kopie toe van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken