Bezwaar maken

Soms nemen wij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

Aanpak

Onderaan het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. In een besluit staat vaak het telefoonnummer van een medewerker of afdeling. U kunt dit nummer eerst bellen voor meer informatie of om eventuele problemen te bespreken. Als u belt heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van het besluit blijven gelden tijdens de procedure. Telefonisch contact kan in sommige gevallen een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

U kunt online bezwaar maken. Hiervoor logt u eerst in met uw DigiD via de oranje button 'online bezwaar maken' op deze pagina. Hierna vult u uw gegevens in waarom en waartegen u bezwaar maakt. Ook is het mogelijk bijlagen mee te sturen. Vervolgstappen:

  • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging.
  • In de meeste gevallen wordt u door ons gebeld, dit is afhankelijk van de bezwaarprocedure. Samen met u wordt dan het geschil bekeken en onderzoeken we of er een oplossing is zónder hoorzitting.
  • Is er geen oplossing mogelijk dan volgt in de meeste gevallen een hoorzitting. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.
  • Wij nemen binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar wanneer het horen plaatsvindt door de commissie voor de behandeling van de bezwaarschriften. Als het nodig is, mogen we dit één keer met 6 weken verlengen. Dit is niet het geval voor WOZ en belasting bezwaren. De termijn is 6 weken wanneer het horen plaatsvindt door een medewerker van de gemeente. Gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Informele aanpak

Nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen neemt een medewerker in de meeste gevallen telefonisch contact met u op om samen met u te kijken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is. Dit wordt de informele aanpak genoemd. Wij proberen samen met u op een informele wijze tot een oplossing te komen. Dit kan telefonisch of in een gesprek.

Het voordeel van een informele behandeling is dat er geen langdurige juridische procedure nodig is. De bedoeling van de informele behandeling is om de communicatie en het vertrouwen tussen u en ons te verbeteren. U kunt in het gesprek aangeven waarom u het niet eens bent met het genomen besluit, wat u met uw bezwaarschrift wilt bereiken en/of er nog andere problemen spelen.

Wanneer het niet lukt om op een informele wijze tot een oplossing te komen of u geeft aan dat u afziet van de informele behandeling dan wordt de formele bezwaarprocedure voortgezet.

Hoorzitting

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit en een gesprek heeft niet tot een oplossing geleid? Dan nodigen wij u uit voor een hoorzitting. Horen kan plaatsvinden door een bezwaarschriftencommissie of door een medewerker van de gemeente. Bij bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van de Participatiewet, IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) en de Jeugdwet vindt het horen ambtelijk plaats.

Ambtelijk horen betekent dat u een gesprek heeft met een medewerker van de gemeente. Deze medewerker is niet betrokken geweest bij het besluit waar u het niet mee eens bent. Hierna neemt het college een besluit op uw bezwaar.

Voorwaarden

Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’. U leest in het besluit hoe u dit kunt doen.

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In het beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaar. In het besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat te nemen. Het mag wel. Ook hier geldt dat het besluit van de gemeente geldig blijft tijdens de beroepsprocedure.

Bent u het niet eens met het besluit van de rechter? Dan kunt u binnen 6 weken in hoger beroep gaan. U leest in de uitspraak van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.

Bijzonderheden

U kunt ook schriftelijk (per post) bezwaar maken. Op het besluit staat het adres waar u dit naartoe kunt sturen. Kunt u het adres niet vinden? Stuur uw bezwaarschrift dan naar het volgende adres:

Gemeente Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Wat staat in uw bezwaarschrift?

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
  • datum van het bezwaarschrift
  • reden(en) van bezwaar
  • uw handtekening
  • voeg een kopie toe van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken