Archeologie

Overal in Nederland zijn nog sporen in de bodem te vinden uit het verleden. Dit kunnen verkleuringen zijn in de grond doordat er vroeger een sloot is gegraven. Maar er kunnen ook tastbare voorwerpen zoals botmateriaal, munten of aardewerk worden gevonden. Deze vondsten geven waardevolle informatie en helpen om een beter beeld te vormen van de geschiedenis. Archeologie gaat over het opgraven, onderzoeken en bewaren van deze overblijfselen.

Bewaren

Het beste is om archeologische resten in de grond te bewaren en er niet aan te zitten. Bij het bouwen van een huis of het aanleggen van leidingen moet je in de grond graven. Door het graven kun je archeologische resten aantasten of vernietigen. De informatie die het ons kan geven is dan voorgoed verdwenen. 

Voor nu en voor toekomstige generaties is het belangrijk om rekening te houden met archeologie bij grondroerende activiteiten. Als er iets gevonden is, wordt dat onderzocht en daarna bewaard in het Huis van Hilde in Castricum. Dat is naast een museum ook de opslagplaats voor alle vondsten uit de provincie Noord-Holland.

Wat zijn archeologische verwachtingen?

Archeologen zijn niet alleen maar aan het graven. Ook onderzoek doen hoort bij hun werk. Ze gebruiken kaartmateriaal, tekeningen en andere vondsten. Hiermee kunnen zij inschatten of de kans hoog of laag is dat er bij graafwerkzaamheden archeologische resten gevonden kunnen worden. Op Wieringen wonen bijvoorbeeld al heel lang mensen. De kans om hier iets te vinden is daarom hoog. Dit staat op de beleidskaart. Iedereen moet daar nu rekening mee houden. Er zijn ook gebieden waarvan we zeker weten dat er geen overblijfselen gevonden zullen worden.

Beschermen

De gemeente is verplicht om gebieden met archeologische verwachtingen te beschermen. In bestemmingsplannen hebben sommige gebieden een archeologische dubbelbestemming.

Via de website www.RuimtelijkePlannen.nl kunt u opzoeken of u rekening moet houden met archeologie. Wanneer iets niet passend is binnen het huidige bestemmingsplan moet er worden getoetst aan de archeologische beleidskaart. Op deze kaart staat precies wanneer er bij ruimtelijke ingrepen rekening moet worden gehouden met archeologie. In de kaart archeologisch gebied in het groene blok kunt u in één oogopslag kunt zien welk gebied valt onder archeologisch beleid. Ook kunt u de kaart en toelichting nu bekijken via een PDF. Deze staan in het groene blok ‘zie ook’.

Daarnaast heeft de provincie in heel Noord-Holland gebieden aangewezen die van archeologisch belang zijn. In Hollands Kroon zijn dat drie gebieden: Wieringen, West-Friesland en de Waddenzee.

Metaaldetectie

Er zijn landelijke regels als u gebruik maakt van een metaaldetector. Houd hier rekening mee voordat u op pad gaat. In de Erfgoedwet staat dat er alleen gezocht mag worden naar vondsten in de bovenste 30 cm van de grond. U mag dus niet dieper dan 30 cm graven. Daarvoor geldt er een opgravingsverbod.

Er mag ook niet gezocht worden op een beschermd archeologisch monument. Vraag daarnaast ook altijd toestemming aan de eigenaar van de grond waarop u gaat zoeken. De gemeente Hollands Kroon geeft geen toestemming om op gemeentelijke gronden te zoeken.

Heeft u toestemming gekregen van de grondeigenaar en iets gevonden? Deze vondsten kunnen helpen bij het invullen van de ‘lege plekken’ in onze kennis van het verleden. Maak een melding van de vondst bij de gemeente of direct via de PAN-app. PAN is de database waarin deze vondsten worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u de gedragscode voor metaaldetectie in Nederland bekijken.

Meer lezen

Download SCHATRIJK West-Friesland

In verschillende gemeente in Noord-Holland doet Archeologie West-Friesland onderzoek, ook in onze gemeente zijn zij actief. De resultaten of nieuwe kennis verspreiden zij via een publieksfolder. Bekijk de folder ‘Onder golven bedolven’ over de archeologie in de Wieringermeer. Het jaarverslag 2022 geeft een overzicht van alle activiteiten en werkzaamheden van Archeologie West-Friesland in onze gemeente.

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland in opdracht van de provincie elk jaar een archeoglossy uit waarin de topvondsten per archeologiegebied worden uitgelegd. Bekijk hier de glossy ‘Schatrijk Wieringen’ en de glossy ‘Schatrijk West-Friesland’.

Contact

Heeft u een vraag over archeologie? Stel uw vraag per e-mail via erfgoed@hollandskroon.nl