Vergunning of vergunningsvrij?

Een kleine aanbouw, dakkapel, erfafscheiding, een mantelzorgwoning, een schuur of carport in het achtererfgebied is in bepaalde gevallen vergunningsvrij. Wilt u weten of dit voor uw bouwplan geldt? Doe dan eerst de vergunningscheck.

Let op

Informeer uw buurt

Ook als u vergunningsvrij bouwt, raden wij u aan uw buurt te informeren. Zo voorkomt u klachten en wanneer u een vergunning nodig heeft, bezwaren op uw plannen. Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt? Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Als abonnee ontvangt u elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is, een melding.

Gebruik maken van gemeentegrond

Heeft u voor het bouwen, verbouwen of slopen bijvoorbeeld een container, steiger of hijskraan nodig? Wilt u deze plaatsen op de openbare weg of andere gemeentegrond? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Vraag hier een ontheffing aan.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Afwijken van het Omgevingsplan is mogelijk als daar een goede reden voor is. Hiervoor moet een onderbouwing worden geschreven. De onderbouwing voor het afwijken van het Omgevingsplan is onder de Omgevingswet uitgebreider. Onder de Omgevingswet speelt gezondheid bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.

Bij omgevingsvergunningen is de datum van aanvraag belangrijk voor het overgangsrecht. Is de aanvraag omgevingsvergunning voor 1 januari 2024 binnengekomen? Dan behandelen wij deze volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Als de stukken niet compleet of niet de goede kwaliteit hebben, krijgt de aanvrager één keer 4 weken de tijd om de stukken aan te vullen. Lukt dit niet, dan zal de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Dit houdt in dat dan een nieuwe aanvraag moet worden ingediend. Dit kan betekenen dat de nieuwe aanvraag onder de Omgevingswet valt. En daarmee aan de Omgevingswet moet voldoen.
 

Vergunningsvrij bouwen

Om te bepalen of de plannen die u wilt realiseren, vergunningsvrij zijn raden wij u aan om rekening te houden met de volgende punten:

 • Bekijk welke bestemming het perceel heeft en of er welstandseisen gelden. Naast de bouwmogelijkheden die genoemd staan in het bestemmingsplan kan er in enkele gevallen zonder vergunning (vergunningsvrij) gebouwd worden tot maximaal 150 m2.
 • In het Besluit omgevingsrecht (Bor) op de website van de Overheid, leest u wanneer iets vergunningsvrij is.
 • Ondanks dat een ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij kan deze in strijd zijn met wet- en regelgeving van hogere overheden waarvoor u een ontheffing moet aanvragen. De provincie beschermt aardkundig interessante gebieden, 'aardkundige waarden', die iets vertellen over manier waarop het landschap is ontstaan. Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Noord-Holland.
 • Bij het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen. Hier vult u de activiteiten die u wilt uitvoeren in. Daarna beantwoordt u een aantal vragen en krijgt u te zien of uw plannen vergunningsvrij zijn of dat u een vergunning nodig heeft.
 • In het groene blok  vindt u verschillende brochures over vergunningsvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken, dakkapellen, zonnepanelen, erf- of perceelafscheidingen, mantelzorgwoningen en bed & breakfasts. 

Komt u er niet uit of uw plannen vergunningsvrij zijn? Dan adviseren wij u een (ruimtelijk) adviseur of stedenbouwkundig bureau te raadplegen. U kunt er ook voor kiezen om een omgevingsvergunning aan te vragen. Aan de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Als bij de beoordeling blijkt dat uw plannen vergunningsvrij zijn, dan krijgt u hiervan een besluit.

Bouwen met vergunning

Passen uw plannen niet in de vergunningsvrije regels? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u doen via het Omgevingsloket. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst aan onder andere

 • het bestemmingplan;
 • welstand;
 • Bouwbesluit 2012; 
 • gemeentelijke bouwverordening.

In het bestemmingsplan vindt u welke bouw- en gebruiksmogelijkheden u heeft op uw perceel. Het geldende bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze website op deze pagina: Bestemmingsplannen bekijken. Voor de bouwmogelijkheden uit het bestemmingsplan heeft u altijd een vergunning nodig.

Voor het realiseren van een paardenbak, bijbehorend bouwwerk of het huisvesten van tijdelijke medewerkers hebben wij beleid opgesteld. Deze beleidsstukken vindt u in het groene blok op deze pagina.

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning en wat u hiervoor nodig heeft, leest u op de pagina 'Omgevingsvergunning'.

Principeverzoek

Wanneer uw plan niet past/strijdig is met het geldende bestemmingsplan, kunt u een principeverzoek indienen. Uit uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan.

Vergunningsvrij bouwen in een beschermd dorpsgezicht of bij een monument?

Woont u op een locatie die is aangewezen als beschermd dorpsgezicht of woont u in een monument? Dan gelden er voor u andere regels. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om vergunningsvrij een bijgebouw te realiseren. Voor het vergunningsvrij realiseren van een dakkapel, zonnepanelen of andere veranderingen aan uw woning gelden speciale regels. Deze vindt u op de website van Cultureel Erfgoed.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning brengen wij leges in rekening. Ook als blijkt dat de aanvraag vergunningsvrij is. Hoe u dit doet en wat u hiervoor nodig heeft, leest u op de pagina 'Omgevingsvergunning'.

Slopen

Wilt u een gebouw, woning of een deel daarvan slopen? Dan moet u in de volgende gevallen een sloopmelding doen:

 • Als er bij de sloop tien kubieke meter of meer afval vrijkomt.
 • Als u bij de sloop asbest verwijdert.

Wel of geen asbest?

Wilt u asbest in of rondom uw pand (laten) verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding indienen. Panden van voor 1994 kunnen op onverwachte plekken asbest bevatten. Asbest is niet altijd te herkennen. Als u gaat breken of slopen is een asbestinventarisatierapport nodig gemaakt door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het inventarisatierapport maakt duidelijk of er asbest aanwezig is of niet.

Kappen van bomen

Voor het kappen van bomen gelden in onze gemeente aparte regels. Voor het kappen van bomen in uw eigen tuin heeft u geen vergunning nodig.

Voor het kappen van bomen die staan op gemeentelijke grond heeft u meestal wel een vergunning nodig. De regels hiervoor vindt u ook in de Bomenlijst 2019.

Uitweg

Voor het realiseren of veranderen van een uitweg moet u een melding doen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Melden uitweg maken'.