Plaatsing buitenunit airco

Op grond van artikel 1, lid 3 van de Woningwet moeten installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk tot dat bouwwerk gerekend worden. Een vast opgestelde of ingebouwde airco-installatie is dus onderdeel van het gebouw waarin de installatie wordt geplaatst. Het plaatsen van een airco-installatie is daarmee het veranderen van het bouwwerk waarin, waarop en/of waaraan de installatie wordt geplaatst.

Op het moment dat een airco-installatie een buiten-unit heeft, dan neemt het volume van het bouwwerk toe bij plaatsing van de unit. Airco-installaties met buiten-units zijn dus omgevingsvergunningplichtig voor bouwen (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).

Past het binnen bestemmingsplan

Verder dient een buiten-unit van de airco-installatie ook te passen binnen het bestemmingsplan. Als dit niet het geval is, dan moet een vergunning aangevraagd worden om te mogen afwijken van het bestemmingsplan (strijdig planologisch gebruik, artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo).

Als de buitenpunit op de grond staat en deze niet hoger is dan 1 meter en de oppervlakte niet meer dan 2 m2 is dan kan de unit onder artikel 2 onderdeel 21 Bor bijlage II eventueel vergunningvrij worden geplaatst. https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2020-01-01#BijlageII

Een buitenunit van een airco in de voortuin of een naar openbaar gebied gekeerd erfdeel van meer dan 1 meter hoog gemeten vanaf de begane grond, met of zonder ombouw is dus vergunningplichtig.

Geluideisen

Tot slot zijn de geluideisen ook van toepassing verklaard op het nieuw opstellen van een installatie voor warmte- of koudeopwekking (b.v. airco) buiten de uitwendige scheidingsconstructie, in geval van het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. Dit betekent dat als een airco wordt geplaatst bij een bestaande woning men ook zal moeten voldoen aan de eis van 40 dB uit het bouwbesluit 2012. De inwerkingtreding hiervan nu vastgesteld op 1 april 2021.

Het laatste wat u wil, is dat uw buren niet kunnen slapen van de geluidshinder die uw airco-installatie produceert. De gemeente kan handhavend optreden als blijkt dat na het plaatsen van de airco-installatie er sprake is van geluidshinder. Dit kan op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin is in artikel 4.6 de volgende bepaling opgenomen:

Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Daarnaast kunnen buren kunnen ook civielrechtelijke stappen ondernemen op basis van artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek. Daarbij moet echter wel aangetoond worden dat de hinder van de airco-installatie als onrechtmatig aangemerkt kan worden.

Het is dus goed om vooraf te informeren hoeveel geluidsoverlast de airco-installatie produceert. Voorkomen is immers beter dan genezen!