Reageren op omgevingsvergunning of bestemmingsplan

Als u het niet eens bent met een besluit over een reguliere omgevingsvergunning kunt u hierop reageren door een bezwaar in te dienen. Als u een mening heeft over een ingediende aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan kunt u hierop in de ontwerpfase reageren.

Aanpak

Zienswijze indienen of bezwaar maken omgevingsvergunning

Er zijn twee soorten omgevingsvergunningen:

  1. een reguliere procedure
  2. een uitgebreide procedure

1. Reguliere procedure omgevingsvergunning

Als u het niet eens bent met een besluit over een reguliere omgevingsvergunning dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Ontvangen wij uw bezwaar te laat, dan behandelen wij uw bezwaar niet. De commissie Bezwaarschriften bekijkt uw bezwaar en adviseert ons hierover. Wordt er geen bezwaar gemaakt binnen zes weken na bekendmaking dan is de omgevingsvergunning definitief.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen.

Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Het indienen van een bezwaar of een beroep schorst niet de werking van het besluit. Er kan dus gewoon gebruik worden gemaakt van de omgevingsvergunning. U kunt de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen zodat er geen gebruik kan worden gemaakt van de omgevingsvergunning.

2. Uitgebreide procedure omgevingsvergunning

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning (zienswijze). In de Staatscourant en in het gemeenteblad wordt gepubliceerd wanneer en hoe u een zienswijze kan indienen. Doe dit binnen de aangegeven termijn. Ontvangen wij uw zienswijze te laat, dan behandelen wij uw zienswijze niet. U kunt uw zienswijze zowel mondeling, schriftelijk en digitaal indienen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze maakt u telefonisch een afspraak met een medewerker. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders per post. U kunt dit sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Wij ontvangen uw zienswijze het liefst digitaal. Met de oranje knop aan de rechterzijde van deze pagina kunt u een zienswijze indienen.

Bij uw schriftelijke zienswijze vermeld bij het onderwerp het adres van de ontwerp-omgevingsvergunning en het zaaknummer. Voor het invullen van de digitale zienswijze heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. Is er niet gereageerd binnen de gestelde beroepstermijn van zes weken, dan is de vergunning definitief.

Zienswijze of beroep indienen tegen een bestemmingsplan

Als u het niet eens bent met een wijziging van een bestemmingsplan kunt u een zienswijze indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. In de Staatscourant en in het gemeenteblad wordt gepubliceerd wanneer en hoe u een zienswijze kan indienen. Doe dit binnen de aangegeven termijn. Ontvangen wij uw zienswijze te laat, dan behandelen wij uw zienswijze niet. U kunt uw zienswijze zowel mondeling, schriftelijk en digitaal indienen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze maakt u telefonisch een afspraak met een medewerker. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders per post. U kunt dit sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Wij ontvangen uw zienswijze het liefst digitaal. Met de oranje knop aan de rechterzijde van deze pagina kunt u een zienswijze indienen.

Bij uw schriftelijke zienswijze vermeld bij het onderwerp de naam van het bestemmingsplan. Voor het invullen van de digitale zienswijze heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Voor meer informatie kunt u de Algemene wet bestuursrecht bekijken.

Voorwaarden

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit over een reguliere omgevingsvergunning kunt u hierop reageren door een bezwaar in te dienen.

Zienswijze

Als u een mening heeft over een ingediende aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan kunt u hierop in de ontwerpfase reageren. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. De gemeente neemt uw mening dan mee in de afweging voor het besluit. Dat betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen. Een zienswijze kan mondeling, schriftelijk of digitaal worden ingediend.

U kunt iemand anders vragen namens u een zienswijze, bezwaarschrift of een beroepsschrift in te dienen. U moet dan wel deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u een toelichting geven tijdens de procedure.