Overslaan en naar de inhoud gaan

Reageren op omgevingsvergunning of bestemmingsplan

Als u het niet eens bent met een besluit over een omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan kunt u hierop reageren.

Aanpak

Bezwaar maken omgevingsvergunning

Er zijn twee soorten omgevingsvergunningen:

  1. een reguliere procedure
  2. een uitgebreide procedure

1. Gewone procedure

Als u het niet eens bent met een besluit over een reguliere omgevingsvergunning dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na verlening van de omgevingsgunning. Ontvangen wij uw bezwaar te laat, dan behandelen wij uw bezwaar niet. De commissie Bezwaarschriften bekijkt uw bezwaar en adviseert ons hierover.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

2. Uitgebreide procedure

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). In de Staatscourant en in het gemeenteblad wordt gepubliceerd wanneer u een zienswijze kan indienen. Doe dit binnen de aangegeven termijn. Ontvangen wij uw zienswijze te laat, dan behandelen wij uw zienswijze niet. U kunt uw zienswijze zowel mondeling als schriftelijk indienen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze maakt u telefonisch een afspraak met een medewerker. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders. Wij ontvangen uw post het liefst digitaal. Kijk hier voor onze contactgegevens. Vermeld bij het onderwerp het adres van de vergunning.

Daarna kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er niet gereageerd binnen de gestelde beroepstermijn van zes weken, dan is de vergunning definitief.

Reageren op wijziging bestemmingsplan

Als u het niet eens bent met een wijziging van een bestemmingsplan kunt u een zienswijze indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. De ter inzagelegging van het plan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl, in de Staatscourant en het gemeenteblad.

U maakt hiervoor een afspraak met een medewerker of u stuurt uw schriftelijke zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders. Wij ontvangen uw post het liefst digitaal. Kijk hier voor onze contactgegevens. Vermeld de titel van het bestemmingsplan als onderwerp. Als u hierbij niet in het gelijk wordt gesteld kunt u hierna nog in beroep in de beroepsperiode van zes weken bij de desbetreffende rechtsgang.

Voor meer informatie kunt u de Algemene wet bestuursrecht bekijken.

Voorwaarden

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet dan wel deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

Chat met Sophie

√ó
Chat met Sophie