Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingsvergunning

Wilt u gaan (ver)bouwen of slopen? Dan heeft u voor het (ver)bouwen mogelijk een omgevingsvergunning nodig en voor het slopen een meldingsplicht. Maar hoe vraagt u deze aan? Weet u nog niet of u een vergunning nodig heeft? Via het omgevingsloket kunt u een check doen of het (ver)bouwen vergunningsvrij is en of u een melding voor het slopen moet doen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. 

Let op

Informeer uw buurt

Gaat u (ver)bouwen met of zonder vergunning, een boom kappen of een nieuwe uitweg realiseren? Informeer dan uw buurt. Het is handig om uw buren van te voren op de hoogte te brengen van uw plannen, zo voorkomt u klachten en wanneer u een vergunning nodig heeft, bezwaren op uw plannen. Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt? Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Als abonnee ontvangt u elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is, een melding.

Omgevingswet

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Afwijken van het Omgevingsplan is mogelijk als daar een goede reden voor is. Hiervoor moet een onderbouwing worden geschreven. De onderbouwing voor het afwijken van het Omgevingsplan is onder de Omgevingswet uitgebreider. Onder de Omgevingswet speelt gezondheid bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.

Bij omgevingsvergunningen is de datum van aanvraag belangrijk voor het overgangsrecht. Een aanvraag omgevingsvergunning die voor 1 januari 2023 is binnengekomen, behandelen wij volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als de stukken niet compleet of niet de goede kwaliteit hebben, krijgt de aanvrager één keer 4 weken de tijd om de stukken aan te vullen. Lukt dit niet, dan zal de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Dit houdt in dat dan een nieuwe aanvraag moet worden aangevraagd. Dit kan betekenen dat de nieuwe aanvraag onder de Omgevingswet valt. En daarmee aan de Omgevingswet moet voldoen.

Aanpak

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het Omgevingsloket Hieronder vindt u een stappenplan van hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt bij het Omgevingsloket:

 • U logt in met uw Digi-D;
 • Selecteer nieuwe aanvraag/melding;
 • Geef een naam op van de melding/vergunning en een korte omschrijving van de werkzaamheden;
 • Gegevens invullen. Dit zijn onder andere uw persoonlijke gegevens. Het is ook mogelijk om de aanvraag door een gemachtigde te laten doen, bijvoorbeeld een architect of bouwkundig bureau. Zij kunnen u helpen om de aanvraag in te dienen en kunnen u begeleiden tijdens de procedure. Dit raden wij u ten zeerste aan, indien u geen ervaring heeft met het aanvragen van vergunningen;
 • Vul de locatie in waar de werkzaamheden plaats vinden, dit kan uw eigen adres zijn maar ook een ander adres, hierbij geeft u ook de eigendomssituatie aan;
 • Selecteer en specificeer de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning wilt aanvragen. U kunt meerdere activiteiten tegelijk aanvragen. Hierbij geeft u ook een schatting van de bouwkosten;
 • Bijlagen toevoegen. Welke bijlagen u precies nodig heeft, leest u verder op deze pagina.

Aandachtspunten bij een aanvraag

 • Bestemmingsplan: kijk of het (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan. De bestemmingsplannen kunt u vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl .
 • Welstand: de gemeente toetst of het (verbouw)plan voldoet aan de welstandeisen (of het past in de binnen de omgeving). Deze eisen staan per gebied aangegeven in de welstandsnota.
 • Andere vergunningen: behalve een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u ook andere vergunningen of meldingen nodig hebben. Bijvoorbeeld voor een uitweg (uitrit), het kappen van een boom of het maken van reclame.
 • Wet Natuurbescherming: bekijk ook de Wet Natuurbescherming. De gemeente toetst een aanvraag ook aan de Wet Natuurbescherming. Het is goed om van voren te weten of het plan mogelijk schade aan de natuur veroorzaakt. Ook als het plan verder vergunningsvrij is.
 • Stikstof: De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Nederland. De gemeente is genoodzaakt om de manier waarop een omgevingsvergunning wordt aangevraagd aan te passen. Bij nieuwe en lopende aanvragen moet aanvullende informatie over het neerslaan van stikstof worden aangeleverd. Dit kan door middel van een Aerius-berekening voor de sloop-, aanleg-, en gebruiksfase. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Provincie Noord-Holland.
 • Heeft u voor het bouwen, verbouwen of slopen bijvoorbeeld een container, steiger of hijskraan nodig en wilt u deze plaatsen op de openbare weg of andere gemeentegrond? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. De ontheffing kunt u hier aanvragen.

Opvragen bouwtekeningen/bouwdossier

Bent u voor uw plannen op zoek naar (originele) tekeningen of andere dossiers van uw pand dan kunt u deze bij ons uit het archief opvragen.

Voorwaarden

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning moet u verschillende zaken aanleveren. Het is handig dat u uw aanvraag gelijk zo compleet mogelijk indient. Zo vergroot u de kans dat er zo snel mogelijk op uw aanvraag kan worden beslist.

De indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).Deze vindt u op overheid.nl. De stukken die nodig zijn om uw aanvraag te beoordelen verschillen per activiteit maar zijn ook afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft u vaak in ieder geval de volgende tekeningen nodig:

 • Situatietekening
 • Geveltekeningen
 • Plattegronden
 • Doorsnedetekeningen
 • Detailtekeningen

Op of bij deze tekeningen kunnen ook gegevens nodig zijn over de thermische eigenschappen, brandpreventieve voorzieningen en de constructie. Daarnaast kan het ook nodig zijn dat u een bodemonderzoek, ecologisch onderzoek of archeologisch onderzoek laat uit voeren. Ook is er meestal een stikstofberekening benodigd als u gaat bouwen of verbouwen.

Daarnaast is het goed om een onderbouwing (offerte of overeenkomst) van de bouwkosten aan te leveren. De bouwkosten zijn belangrijk om te zorgen dat de leges die gerekend worden voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, juist worden berekend.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van ruimtelijke procedures (bijv. omgevingsvergunning) zijn kosten verbonden. Wat de totale kosten zijn is afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Voor sommige activiteiten worden vaste bedragen gerekend, voor andere activiteiten is dit een percentage van uw bouwkosten.

Daarnaast kunnen er extra kosten worden berekend voor het beoordelen van rapporten, het voorleggen van uw plannen aan de welstandscommissie of het beoordelen van aanvullende stukken. De hoogte van de leges staat in de nota tarieven.

Levertijd

Termijnen omgevingsvergunning

Nadat u de aanvraag heeft gedaan via het omgevingsloket wordt uw aanvraag in behandeling genomen door de gemeente. Hiervoor gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) een beslissing moet nemen op de aanvraag:

Eenvoudige aanvragen, zoals bijvoorbeeld het kappen van een boom of het plaatsen van een dakkapel, verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden. Het bevoegd gezag kan beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Als de aanvraag is ingediend gaat direct de termijn lopen. Het kan zijn dat wij u vragen om een aanvulling van gegevens wanneer er iets ontbreekt of niet klopt. In dat geval wordt de beslistermijn van de aanvraag tijdelijk gestopt en gaat deze weer lopen als u de aanvulling indient of wanneer de aanvullingstermijn verloopt. De gemeente brengt u op de hoogte van de lengte van de aanvullingstermijn.

Beschikking

Wanneer uw aanvraag compleet is en beoordeeld ontvangt u een beschikking. De beschikking is het besluit op uw vergunningaanvraag. Naast dat deze beschikking aan u bekend wordt gemaakt wordt deze ook bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar en beroep

Na bekendmaking van de beschikking heeft u zes weken om bezwaar of beroep aan te tekenen als u het niet eens bent met de beslissing. U kunt bezwaar aantekenen tegen een beschikking op een aanvraag die volgens de reguliere procedure is verlopen. Nadat u bezwaar hebt gemaakt, kunt u nog in beroep (bij de rechtbank) en eventueel hoger beroep (bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) gaan. Tegen een aanvraag die de uitgebreide procedure volgt, kunt u eerst zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen en na het besluit nog in beroep en hoger beroep gaan.

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende binnen dezelfde periode van zes weken bezwaar, zienswijze of beroep aantekenen tegen de genomen beslissing. Het is mogelijk dat dit bezwaar of beroep invloed heeft op de afgegeven beschikking. Daarom is het verstandig te wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden tot in ieder geval zes weken na bekendmaking van de beschikking. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld voor slopen of kappen) moet u wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden tot deze termijn is verstreken, omdat deze werkzaamheden niet ongedaan gemaakt kunnen worden. U kunt de werkzaamheden in elk geval uitvoeren wanneer de beschikking onherroepelijk is geworden.

Bijzonderheden

Start- gereedmeldingen doorgeven

Bij een vergunning verleend voor bouwen en/of iets te slopen staat dat u verplicht bent om de start en het gereedkomen van uw werkzaamheden bij ons te melden. Dit kunt u via ons online formulier doen.

Sloopmelding maken?

Gaat u slopen en komt daarbij asbest of meer dan 10 m3 aan sloopafval vrij? Dan moet u een sloopmelding doen bij het Omgevingsloket.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie