Horeca

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig. Wordt er alcoholhoudende drank geschonken, of gaat het om een slijtersbedrijf, dan is een vergunning nodig op grond van de Alcoholwet. De Alcoholwetvergunning is vereist voor:

 • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant;
 • slijterijen;
 • paracommerciële instellingen (verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard).

Zijn er veranderingen in uw bedrijf:

 • de rechtsvorm van uw onderneming verandert;
 • u gaat nieuwe activiteiten uitvoeren;
 • u gaat bouwkundig uitbreiden;.
 • u gaat een terras exploiteren of uitbreiden;
 • u gaat andere leidinggevenden in dienst nemen.

Voor bovenstaande veranderingen is een wijziging van uw bestaande exploitatievergunning nodig.

Aanpak

Alcoholwetvergunning

Om een Alcoholwetvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV).

Ook geeft u door wie de leidinggevenden zijn. U heeft van elke leidinggevende nodig:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne.

Begint u een nieuw bedrijf of neemt u een bedrijf over? Dan komen we graag met u in contact. Maak telefonisch een afspraak met ons.

Exploitatievergunning

Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Hollands Kroon moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning. De aanvraag doet u via de link in het groene blok op deze pagina. 

Bij deze aanvraag moet u de volgende stukken overleggen:

 • Een volledig ingevuld formulier exploitatievergunning aanvragen, inclusief bijlagen;
 • Een plattegrond /tekening op schaal van de inrichting (inclusief aanduiding functie van de ruimten, zoals keuken, bar, toiletten, vitrines, etc. en de oppervlakten in m²);
 • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Indien er meerdere leidinggevenden/beheerders werkzaam zijn, per leidinggevende/beheerder (een kopie van) de arbeidsovereenkomst;
 • Een geldig legitimatiebewijs: een paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);
 • Een afschrift van de statuten, het bestuursreglement en bar instructie (alleen van toepassing bij vereniging of stichting: sportkantines, sociaal-culturele accommodaties, wijkcentra en dergelijke, indien u gelijktijdig een Vergunning Alcoholwet aanvraagt);
 • De huur-, pacht- of koopovereenkomst;
 • Een bewijs voor de eigendom van de inventaris van de inrichting (overname & goodwill);
 • Een schriftelijke ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar en/of verhuurder van het pand waarin de inrichting is/wordt gevestigd, geen bezwaar heeft tegen vestiging in het pand of een huurovereenkomst waaruit dit blijkt;
 • Een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen ten aanzien van de loon en/of omzetbelasting en BTW-nummer.
 • Een Ondernemingsplan. Dit plan moet; 1. Inzicht verschaffen in het type bedrijf(café/restaurant/visie/doelgroep), de zeggenschap en de financiële basis; 2. antwoord geven op de vraag of de exploitatie past in het bestemmingsplan;3.informatie bevatten aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of de wijze van bedrijfsvoering het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde en veiligheid ter plaatse nadelig kan of zal beïnvloeden.

Ontheffing sluitingsuur

Als horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning, waarin de sluitingstijden zijn opgenomen. Voor incidentele gevallen, zo af en toe, kan een ontheffing sluitingsuur worden aangevraagd. Dit houdt in dat uw horecabedrijf 1 uur langer open kan blijven dan gewoonlijk. Deze vraagt u bij ons aan via het formulier Ontheffing sluitingsuur. Deze staat in het groen blok 'Zie ook'.

Voorwaarden

In de Alcoholwetvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn;
 • leidinggevenden mogen geen strafblad hebben;
 • leidinggevenden moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben;
 • de vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Kosten

Alcoholwetvergunning: € 240,95 (tarief 2022)

Exploitatievergunning: € 240,95 (tarief 2022)

Ontheffing sluitingsuur € 38,65 (tarief 2022)

Levertijd

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bijzonderheden

Wet BIBOB

In 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) ingesteld om overheden de mogelijkheid te bieden om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken als het risico bestaat dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of het vermoeden bestaat dat strafbare feiten zijn gepleegd. Wanneer u een Alcoholwetvergunning aanvraagt, kunnen wij een BIBOB-toets uitvoeren. Deze formulieren sturen wij u via e-mail toe.