Exploitatievergunning logies tijdelijke werknemers

Wilt u tijdelijke werknemers logies bieden of wordt er al logies geboden? Hiervoor moet u een exploitatievergunning logies tijdelijke werknemers aanvragen.

Wilt u tijdelijke werknemer logies bieden of wordt er al logies geboden? De logies van tijdelijke werknemers mag niet leiden tot hinder voor de omgeving. Bij logies aan meer dan 4 personen, die samen geen huishouden vormen, moet u een exploitatievergunning logies tijdelijke werknemers aanvragen.

Ook kan het zijn dat u nog andere vergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik, bouw en/of brandveilig gebruik. Vertel dit ons op tijd.

Regels voor huisvesting tijdelijke werknemers

Aan het bieden van logies aan tijdelijke werknemers zijn regels verbonden. Deze regels kunt u hier nalezen.

Inschrijving Basisregistratie personen (BRP)

  • Iedereen die in Nederland komt wonen (minimaal 4 maanden in het komende half jaar) moet zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als men al eerder in Nederland heeft gewoond. Indien men minder lang verblijft, kan iemand zich evengoed ook inschrijven.

Meer informatie

Wilt u in de gemeente Hollands Kroon logies bieden aan tijdelijke medewerkers? Dan moet deze logies voldoen aan regels.

Deze regels staan in de beleidsnotitie Beleidsregels logies tijdelijke medewerkers gemeente Hollands Kroon die is vastgesteld door de gemeenteraad. We raden ondernemers of andere partijen die tijdelijke werknemers logies willen bieden deze regels goed door te nemen, om te zien wat de mogelijkheden zijn en waar rekening mee moet worden gehouden. Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met het Logies Advies Team, zowel telefonisch, als digitaal via LAT@HollandsKroon.nl

Wij vinden het belangrijk dat mensen die hier komen werken ook op een goede manier kunnen wonen of verblijven. Tijdelijke werknemers die langer in Nederland verblijven, wonen meestal in normale woningen. Voor werknemers die een kortere periode in ons land verblijven, kan andere huisvesting geregeld worden. Het gaat om verblijf van maximaal één jaar. Als de tijdelijke werknemer hier langer wil verblijven, moet deze zich richten op de normale woningmarkt.

Volgens de regels kan er onder bepaalde voorwaarden logies geboden worden, mits het past in de omgeving, het woon- en leefklimaat goed is, er goede parkeermogelijkheden zijn, de locatie goed bereikbaar is, en de buurt het idee steunt. 

Beheer

De logies van tijdelijke werknemers mag niet leiden tot overlast voor de buurt. Bij meer dan 4 personen, die met elkaar geen gezin vormen, moet de partij die de logies aanbiedt een exploitatievergunning aanvragen. In deze vergunning worden eisen omschreven over hoe de ondernemer/ eigenaar de locatie gaat beheren en verzorgen. Dit plan moet door de gemeente worden goedgekeurd. Hierbij geldt dat:

  • een beheerder altijd bereikbaar is bij huisvesting van 10 personen of minder;
  • een beheerder altijd bereikbaar is en de locatie altijd binnen 15 minuten kan bereiken bij huisvesting van meer dan 10 maar minder dan 40 personen;
  • een beheerder altijd op de locatie is bij huisvesting van meer dan 40 personen.

Kosten

De kosten voor de exploitatievergunning zijn € 240,95 (tarief 2022)

Hoe lang duurt de aanvraag

De aanvraag duurt 8 weken, op voorwaarde dat alles volledig is aangeleverd en alle andere vergunningen verleend zijn.

Bij dit formulier moet u de volgende bijlagen uploaden

1. Bouwkundige plattegronden (op schaal), waarop ten minste de volgende gegevens zijn weergegeven:

  • Het aantal personen dat gebruik maakt van een ruimte.
  • De functie van de ruimte.
  • Of een ruimte voor individueel of gezamenlijk gebruik bestemd is.

2. Een situatietekening (schaal 1:1000), met daarop het aantal, de situering en de afmetingen van de parkeerplaatsen.

3. Een beheerplan, waarin is beschreven hoe het beheer van de huisvestingsvoorziening is georganiseerd. Een klachtenregeling (wijze van behandelen en registreren) maakt in ieder geval deel uit van dit protocol.