Overslaan en naar de inhoud gaan

Exploitatievergunning aanvragen

Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Hollands Kroon moet u in het bezit te zijn van een exploitatievergunning.

Bij deze aanvraag moet u de volgende stukken overleggen:

 • Een volledig ingevuld formulier exploitatievergunning aanvragen, inclusief bijlagen;
 • Een plattegrond /tekening op schaal van de inrichting (inclusief aanduiding functie van de ruimten, zoals keuken, bar, toiletten, vitrines, etc. en de oppervlakten in m²);
 • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Indien er meerdere leidinggevenden/beheerders werkzaam zijn, per leidinggevende/beheerder (een kopie van) de arbeidsovereenkomst;
 • Een geldig legitimatiebewijs: een paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs);
 • Een afschrift van de statuten, het bestuursreglement en bar instructie (alleen van toepassing bij vereniging of stichting: sportkantines, sociaal-culturele accommodaties, wijkcentra en dergelijke, indien u gelijktijdig een Vergunning Drank en Horecawet aanvraagt);
 • De huur-, pacht- of koopovereenkomst;
 • Een bewijs voor de eigendom van de inventaris van de inrichting (overname & goodwill);
 • Een schriftelijke ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar en/of verhuurder van het pand waarin de inrichting is/wordt gevestigd, geen bezwaar heeft tegen vestiging in het pand of een huurovereenkomst waaruit dit blijkt;
 • Een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen ten aanzien van de loon en/of omzetbelasting en BTW-nummer.
 • Een Ondernemingsplan. Dit plan moet; 1. Inzicht verschaffen in het type bedrijf(café/restaurant/visie/doelgroep), de zeggenschap en de financiële basis; 2. antwoord geven op de vraag of de exploitatie past in het bestemmingsplan;3.informatie bevatten aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of de wijze van bedrijfsvoering het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde en veiligheid ter plaatse nadelig kan of zal beïnvloeden.

 

Gegevens aanvrager

Zowel privé als zakelijk nummer vermelden.

Wat is uw relatie tot de inrichting?
De aanvraag heeft betrekking op:
Gegevens inrichting
Eigenaar

Indien u geen eigenaar bent van het pand waarin het bedrijf is of zal worden gevestigd, dient u een verklaring van de eigenaar/huurder te overleggen, waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de exploitatie van uw bedrijf in het pand.

Bedrijfsomschrijving
Openings- en sluitingstijden
Exploitaitie
Bent u voornemens alcoholische dranken te verkopen?

Dan dient u tevens een Drank- en Horecawet vergunning aan te vragen. Dit formulier vindt u onder de button.

Bent u voornemens een terras in te richten/in gebruik te nemen?
Welke vorm van amusement of ontspanning worden er aan de bezoekers geboden?

Voor speelautomaten moet u een aparte vergunning aanvragen.

Technische staat inrichting
Is de inrichting (onlangs) gewijzigd en/of verbouwd?
Oppervlakte localiteit(en) in vierkante meters
Af te zonderen gedeelte(en) in vierkante meters
Hoogte localiteit(en)
Capaciteit mechanische ventilatie (afzuigcapaciteit)
Natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld te openen ramen)
Is de inrichting voorzien van een gescheiden dames- en herentoilet?
Is in de inrichting minimaal één, via een afzonderlijk portaal bereikbare, voor het publiek toegankelijke toiletgelegenheid?
Staat de toiletgelegenheid in rechtstreekse verbinding met lokaliteit?
Gegevens onderneming/leidinggevenden
Ondernemingsvorm
Zijn er nevenvestigingen?

Uittreksel Kamer van Koophandel overleggen

Personen belast met de algemene leiding.

Personen belast met de dagelijkse leiding

In het formulier: Drank- en horecawet: opgave leidinggevende (bedrijfsleider en/ of beheerder) moeten de gegevens van deze personen worden vermeld.

Maatregelen tegen overlast

De ondernemer is verplicht de orde binnen de inrichting te handhaven en in de directe omgeving van de inrichting hinder, veroorzaakt door komende of vertrekkende bezoekers, te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

Verplichte bijlagen

Inclusief aanduiding functie van de ruimten, zoals keuken, bar, toiletten, vitrines, etc. En de oppervlakten in m2.


Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.

Indien er meerdere leidinggevenden/beheerders werkzaam zijn, per persoon een kopie van de arbeidsovereenkomst


Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.

Gelding legitimatiebewijs, paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)


Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.

Een afschrift van de statuten, het bestuursreglement en de bar instructie (alleen ban toepassing bij vereniging of stichting: sportkantines, sociaal culturele accommodaties, wijkcentra en dergelijke, indien er gelijk een Vergunning Drank en Horecawet wordt aangevraagd.


Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.

Overname en goodwill


Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.

Een schriftelijke ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar-en of huurder van het pas waar de inrichting is/wordt gevestigd, geen bezwaar heeft tegen vestiging in het pand of een huurovereenkomst waaruit dit blijkt.


Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.

Loon/en of omzetbelasting, en BTW- nummer


Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.
 • Dit plan moet inzicht verschaffen in het type bedrijf (café/restaurant/visie/doelgroep) de zeggenschap en de financiële basis.
 • Dit plan moet antwoord geven op de vraag of de exploitatie past in het bestemmingsplan.
 • Informatie bevatten aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of de wijze van bedrijfsvoering het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde en veiligheid ter plaatse nadelig kan of zal beïnvloeden.

Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, jpeg, heic.

Ik verklaar dat dit formulier volledig, zonder bezwaren, naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat foute of onvolledige gegevens gevolgen kunnen hebben voor mijn aanvraag.

Ik geef hierbij aan dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.