Evenement organiseren, melding of vergunning

We blijven vergunningen verlenen, maar…

 • Veel evenementen waarvoor vergunningen zijn verleend, zijn afgelast.
 • We blijven vergunningen verlenen, waarbij we de richtlijnen van het RIVM volgen. 
 • Hou er rekening mee dat vergunningen die u aanvraagt voor toekomstige evenementen evengoed nog verboden kunnen worden als gevolg van de coronamaatregelen.
 • Een al aangevraagd evenement kan niet verplaatst worden naar later in ditzelfde jaar.  
 • Wij geven de leges die betaald zijn terug als uw evenement wordt afgelast op grond van de coronamaatregelen.

Als u een evenement wilt organiseren heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. De evenementenvergunning bestaat uit een aantal voorschriften en aandachtspunten. De organisator moet toezien op de naleving daarvan. In sommige gevallen is geen vergunning nodig, maar is een melding voldoende.

Let op

Duurt het evenement langer dan één dag, dan heeft u altijd een evenementenvergunning nodig. 

Aanpak

Wilt u een evenementenvergunning aanvragen, klik dan op de oranje button (Aanvraag evenementenvergunning). In het groene blok vindt u meer informatie. Ook vindt u hier het formulier voor het melden van een evenement waar u geen vergunning voor nodig heeft (Meldingsformulier niet-vergunningsplichtig evenement).

Heeft u voor het evenement dranghekken, verkeersborden of verkeershesjes nodig? Deze kunt u van ons lenen via het formulier bruikleen materiaal.

Voorwaarden

Als uw evenement voldoet aan de onderstaande voorwaarden, hoeft u alleen een melding te maken:

 • het aantal aanwezigen is niet meer dan honderd personen;
 • het evenement vindt plaats tussen 13.00 en 23.00 uur;
 • er is geen muziek te horen voor 13.00 uur of na 23.00 uur;
 • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)-fietspad, parkeerplaats of ergens anders waar het een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • er worden alleen kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan tien vierkante meter per object;
 • er is een organisator;
 • de organisator heeft binnen vijftien werkdagen voorafgaand aan het evenement melding aan de burgemeester gedaan.

Bijzonderheden

Eindtijden bij een evenement dat binnen plaatsvindt

 • op vrijdag tot en met zaterdag ligt het eindtijdstip op 01.30 uur;
 • op zondag tot en met donderdag of met zondag gelijkgestelde feestdagen ligt het eindtijdstip op 00.30 uur;
 • het geluid moet 30 minuten voor het eindtijdstip worden beëindigd;
 • het uitschenken van alcohol en etenswaren moet 30 minuten voor het eindtijdstip worden beëindigd.

Eindtijden bij een evenement dat buiten plaatsvindt

 • op vrijdag tot en met zaterdag ligt het eindtijdstip op 00.30 uur:
 • op zondag tot en met donderdag of met zondag gelijkgestelde feestdagen ligt het eindtijdstip op 23.30 uur.
 • het geluid moet 30 minuten voor het eindtijdstip worden beëindigd;
 • het uitschenken van alcohol en  het verstrekken van etenswaren moet 30 minuten voor het eindtijdstip worden beëindigd.

Grote evenementen

Grote evenementen (groter dan vijfhonderd personen) moeten voor 1 oktober van het voorafgaande jaar worden aangemeld. De hulpdiensten kunnen naar aanleiding van deze aangemelde evenementen hun beschikbaarheid regionaal plannen. Bij veel grote evenementen tegelijkertijd kan het gebeuren dat evenementen op een andere datum moeten plaatsvinden. U meldt uw evenement aan door gebruik te maken van het formulier dat hiervoor beschikbaar is bij de gemeente.

Veiligheidsplan

Van de aanvraag voor een evenement wordt door de Veiligheidsregio en Politie een risicoscan gemaakt. Deze scan bepaalt in eerste instantie de zwaarte van het evenement en maakt daarbij onderscheid in drie categorieën:

 • risico-evenement
 • aandacht-evenement
 • regulier-evenement

Als uit de risicoscan blijkt dat het evenement een aandacht-evenement of een risico-evenement is, dan moet u een veiligheidsplan opstellen. Voor dit plan is een format beschikbaar die u aan de rechterkant kunt downloaden.

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening

De tijdelijke gebruiksvergunning is komen te vervallen. Landelijk geldt vanaf 2018 de gebruiksmelding, Deze melding geldt voor het in gebruik nemen van verblijfsruimtes zoals een tent en open terrein (voor brandveiligheid in gebouwen blijft het bouwbesluit gelden) in de volgende gevallen;

 • in plaatsen waar zich 150 of meer personen tegelijkertijd bevinden;
 • waar meer dan 10 personen overnachten;
 • en ruimtes waar verzorging wordt geboden aan meer dan tien kinderen tot 12 jaar aanwezig zijn en/of gehandicapten.

De melding brandveilig gebruik en basishulpverlening moet tegelijkertijd met de aanvraag voor de evenementen vergunning worden ingediend bij de afdeling Vergunningen.

Bij een melding kan het bevoegd gezag aan het gebruik nog nadere voorwaarden opleggen, in relatie tot brandveiligheid.

Bekendmakingen evenementenvergunning

Op de website van officiële bekendmakingen vindt u de verleende evenementenvergunningen terug.