Apv

Elke gemeente heeft een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Kort gezegd staat hierin beschreven aan welke regels inwoners zich moeten houden. Veel van deze regels gaan over gedrag en fatsoensnormen. Veel dingen die in de APV staan, kunnen inwoners prima samen regelen. Vaak doen ze dat ook al. Vandaar dat onze APV nog maar bestaat uit een klein aantal regels die vooral gaan over veiligheid.

Mensen aanspreken op gedrag werkt beter dan het aanspreken op regels. Maar iemand aanspreken is voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Bovendien vraagt een prettige woonomgeving zonder lange lijsten met regels om voldoende voorzieningen én slimme oplossingen.

Wat zijn de effecten van de verkorte APV?

Als gemeente hebben we de eerste periode na ingang van de nieuwe APV op de voet gevolgd. Gedurende twee jaar hebben we de beperkte APV gezien als een pilot. In deze periode zijn inwoners (waar nodig) ondersteund door buurtbemiddelaars, kernbeheerders, wijkteamconsulenten en de buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij functioneerde en functioneren als de oren en ogen van onze gemeenschap: ze hebben een signalerende taak en delen informatie en ervaringen. Daarnaast werkten we samen met diverse professionele partners, waaronder politie, land- en tuinbouworganisaties, zorgorganisaties en woningbouwverenigingen. 

Onderzoek Radboud Universiteit Nijmegen

De benodigde informatie voor het onderzoek is verzameld via buurtbemiddelaars, kernbeheerders, wijkteamconsulenten en de buitengewoon opsporingsambtenaar. In de pilotperiode zette de universiteit drie keer een vragenlijst uit onder een grote groep inwoners. Per keer ontvingen willekeurig geselecteerde inwoners per brief een uitnodiging om vragen te beantwoorden over de leefbaarheid in Hollands Kroon. Daarnaast kwamen er een begeleidingscommissie en drie focusgroepen: één focusgroep met raadsleden, één met inwoners en één gericht op naleving en handhaving. Zij deelden hun ervaringen vanuit hun specifieke achtergrond. Welke effecten zien zij? Wat valt hen op? De input vanuit de focusgroepen is naast de uitkomst van de vragenlijst gebruikt als bron voor het onderzoek.

Bij het bestuur en bevolking leefden zeer uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de compacte APV:

  • Dat de overlast en conflicten die burgers ervaren zou afnemen, of juist sterk zou toenemen.
  • Dat burgers door de compacte APV meer eigen verantwoordelijkheid voelen, of juist dat burgers niet op de hoogte zullen zijn van regelgeving en deze niet goed begrijpen.Dat de taaklast van handhavers zou afnemen of verschuiven richting bemiddeling.

We moeten constateren dat de resultaten rond overlast geen van de verwachtingen bevestigen: er is noch een afname, noch een toename. Er zijn ook geen duidelijke aanwijzingen dat burgers zich wezenlijk anders zijn gaan gedragen, noch als deel van het probleem (de overlast), noch als deel van de oplossing (elkaar aanspreken op overlast). Wel is de taaklast van handhavers deels verschoven, van beboeting naar vermaning en uitleg. Naarmate de nieuwe regels beter bekend zijn geworden, is die taaklast iets afgenomen.

Kleine wijzigingen APV eind 2019

Onze verkorte APV werkt goed en een verkorte APV willen we graag behouden. Toch hebben er eind 2019 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Het gaat om een periodieke wijziging waarmee de APV wordt geactualiseerd en verbeterd. De nu vastgestelde wijzigingen hebben voor een groot deel betrekking op redactionele en technische verbeteringen, onder andere als gevolg van wetswijzigingen en ontwikkelingen in de rechtspraak. Er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen en aanvullingen. Daarbij gaat het om het volgende:

  • Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke ruimtes. Dit als gevolg van de toenemende overlast binnen Hollands Kroon.
  • Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties.
  • Drugsgebruik in het openbaar. Drugsgebruik hangt vaak samen met overlast en verwarde personen. Dit artikel geeft handvatten om op de juiste manier op te treden als er sprake is van overlast.
  • Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet. Dit is een artikel dat de burgemeester de bevoegdheid geeft op te treden tegen woonoverlast.
  • Natuurlijke behoefte doen in de openbare ruimte oftewel wildplassen. Dit artikel was uit de Apv verdwenen. De redenering was dat dit kon worden aangepakt op basis van het strafrecht. Dit blijkt niet het geval te zijn. Dat is een te zwaar middel om hiertegen op te kunnen treden.