Concept Gebiedsplan Wieringermeer

Het grootste deel van de Wieringermeer is agrarisch gebied. Daarnaast is het een gebied waarin we andere grootschalige ontwikkelingen faciliteren, zoals glastuinbouw en datacenters. Het gebiedsplan is een kader voor ontwikkelingen die wel en niet bij Wieringermeer passen. Het beschrijft hoe en waar ontwikkelingen mogelijk zijn.

De kracht van de Wieringermeer

De kracht van de Wieringermeer zit in de grootschaligheid: veel en grote, efficiënt ingerichte landbouwkavels én het karakteristieke open landschap. Deze grootschaligheid maakt dat er ruimte is voor diverse nieuwe ontwikkelingen, zowel groot- als kleinschalig, waar elders geen of minder ruimte voor is. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op de huidige fysieke en sociale leefomgeving.

Het gebiedsplan Wieringermeer

De gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben in nauwe samenwerking een concept Gebiedsplan gemaakt. Hierin zijn wensen, potentiële locaties en mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen opgenomen voor het gebied. Niet alleen ontwikkelingen die passen bij de modernisering en optimalisatie van de landbouw, maar ook ontwikkelingen die hier niet direct een relatie mee hebben. Daarnaast wordt beschreven hoe de kwaliteit van wonen en leven in de kernen verbeterd kan worden. Het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en de verblijfsmogelijkheden in de polder horen hier ook bij.

Omgevingsvisie

Het gebiedsplan is eveneens een uitwerking van en aanvulling op onze omgevingsvisie.

Voortgang concept-gebiedsplan Wieringermeer na onafhankelijk advies

Bureau BVR heeft een onafhankelijk advies gemaakt over het concept-Gebiedsplan Wieringermeer. Het advies kwam tot stand na gesprekken met ruim 130 belanghebbenden op 9, 11 december 2019 en op 8 januari 2020. Het verslag van deze gesprekken staat in de bijlage van het advies van BVR.

De uitkomsten zijn gepresenteerd op dinsdag 21 januari tijdens een inloopbijeenkomst. BVR en medewerkers van gemeente Hollands Kroon hebben vragen van inwoners, boeren en ondernemers beantwoord.

Hoe nu verder?

Op korte termijn nemen het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad nog geen besluit over het concept-Gebiedsplan Wieringermeer. Eerst gaat het college een nieuw voorstel maken voor het concept-Gebiedsplan. Het advies van BVR, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht zijn daarvoor de basis. Er vindt ook afstemming plaats met de mede opstellers van het voorstel; de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Na deze ronde komen er nieuwe bijeenkomsten om alle belanghebbenden te informeren en om, samen met de gemeenteraad, in gesprek te gaan over het nieuwe voorstel. Pas daarna volgt er besluitvorming door de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Tot slot
De kern van het uitgebreide advies van BVR:

  • Het eerste advies gaat over het zoekgebied Agri++. Gebruik eerst de beschikbare ruimte op Agriport. Daarna is er onder voorwaarden AGRI++ mogelijk tot maximaal 750 hectare.2
  • Wees duidelijk over de regels en gevolgen van het gebiedsplan en het verschil met de huidige situatie.
  • Overheid moet afspraken nakomen of uitleggen waarom dat niet kan.
  • Betrek bewoners en ondernemers bij ontwikkelingen en verbeteringen van de polder. Organiseer hiervoor een structuur van overleg en dialoog.

Geschiedenis van de Wieringermeer

Wieringermeer is een polder met een oppervlakte van 309,37 km² (waarvan 102,70 km² water). Het gebied was rond het jaar 1000 nog gewoon land. Door de stormen van onder andere de 12e eeuw is het gebied onder water gelopen en onderdeel van de zee geworden, de Zuiderzee. Met de aanleg van de Wieringermeerpolder werd in 1927 begonnen. Volgens het oorspronkelijke plan zou de polder pas worden aangelegd als de Afsluitdijk zou zijn voltooid. Maar omdat Nederland grote behoefte had aan landbouwgrond werd de aanleg versneld. De dijk moest nu in de Zuiderzee worden aangelegd, en moest daarom ook zwaarder worden uitgevoerd. Bij het droogmaken werd gebruikgemaakt van gemaal Lely bij Medemblik en gemaal Leemans bij Den Oever. Op 10 februari 1930 werden de pompen in gebruik gesteld. Op 21 augustus 1930 viel de polder droog en vanaf 1934 werd het nieuwe land in cultuur genomen.