Hoe komt de gemeenteraad tot een besluit?

Uitleg over het presidium, de vergadervormen en het BOB-model.

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de gekozen politieke partijen en de burgemeester. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het presidium. De griffier is de secretaris van het presidium.

Wat doet het presidium?

Het presidium:

  • stelt het vergaderschema van de raad vast;
  • bereidt alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad voor;
  • stelt de conceptagenda van alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad vast;
  • bepaalt de wijze van behandeling van de onderwerpen op de raadsagenda: beeldvormend, oordeelvormend of besluitvormend;
  • stelt de lange termijnagenda van de raad vast.

Vergadermodel BOB

De raad van Hollands Kroon vergadert volgens het BOB-model:

Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitneming

Fase 1: Beeldvorming

Raadsleden worden door inwoners (inspreekrecht), college, ambtenaren en/of externe deskundigen geïnformeerd over zaken waarover de gemeenteraad een besluit neemt.

Fase 2: Oordeelvorming

In deze fase wisselen de raadsleden van gedachten over de onderwerpen die op de agenda staan en komen tot een voorlopig politiek standpunt.

Fase 3: Besluitvorming

In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit. Fase 2 en fase 3 vinden plaats op dezelfde avond. De vergaderingen zijn openbaar tenzij de raad anders besluit.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffie, via griffie@hollandskroon.nl.

Vergadermodel