Hoe komt de gemeenteraad tot een besluit?

Uitleg over het presidium, de vergadervormen en het BOB-model.

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de gekozen politieke partijen en de burgemeester. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het presidium. De griffier is de secretaris van het presidium.

Wat doet het presidium?

Het presidium:

 • stelt het vergaderschema van de raad vast;
 • bereidt alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad voor;
 • stelt de conceptagenda van alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad vast;
 • bepaalt de wijze van behandeling van de onderwerpen op de raadsagenda: beeldvormend, oordeelvormend of besluitvormend;
 • stelt de lange termijnagenda van de raad vast.
   

Vergadermodel BOB

beeldvormende vergadering in drie fasen

De raad van Hollands Kroon vergadert volgens het BOB-model:

Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitneming

Fase 1: Beeldvorming

Raadsleden gebruiken een beeldvormende vergadering om zich te laten informeren over de onderwerpen. Raadsleden worden door ambtenaren en externe deskundigen geïnformeerd over ontwikkelingen. In een later stadium wordt de raad om een besluit gevraagd.

Fase 2: Oordeelvorming

Tijdens de oordeelvormende vergadering bestaat voor inwoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheid om in te spreken. In deze fase wisselen de raadsleden van gedachten over de onderwerpen die op de agenda staan en komen tot een voorlopig politiek standpunt.

Fase 3: Besluitneming

In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde feiten, de gegevens van de insprekers en de gedachtenwisseling van de raadsleden. Er worden besluiten genomen over:

 • amendementen: voorstellen om de tekst van een door het college voorgesteld besluit aan te passen;
 • (geamendeerde) raadsvoorstellen: voorstellen van het college waar de raad een besluit over neemt;
 • moties: opdrachten of meningen van de raad die het college van burgemeester en wethouders in een voorstel voor de raad hoort uit te werken;
 • initiatiefvoorstellen: voorstellen die door de raad zelf zijn opgesteld en uitgewerkt.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffie.